Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Utrecht.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Utrecht. Utrecht: Nivel, Prismant, 2019. 8 p.
Download de PDF
Opvallend voor de regio Utrecht is dat:
• de patiëntenpopulatie verandert naar meer chronisch zieken en meer 65+, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• een groot deel van de praktijken (sterk) te maken heeft met piekbelasting;
• het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
• praktijken aangeven met name een (groot) tekort aan doktersassistenten maar ook aan huisartsen te verwachten; de
prognoses ondersteunen dit beeld alleen m.b.t. doktersassistenten waarvoor inderdaad een flinke tekort wordt voorspeld, voor huisartsen wordt juist een flinke toename voorspeld;
• de ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• het voorzieningenniveau enigszins onder druk staat; 2 van de 5 praktijken kon in de afgelopen vijf jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen, en 3 van de 5 verwacht dit voor de komende vijf jaar;
• er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.