Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond. Utrecht: Nivel, Prismant, 2018. 8 p.
Download de PDF
Met deze factsheet is de huidige omvang en samenstelling van de huisartsenzorg in Rotterdam Rijnmond in kaart gebracht en zijn diverse ontwikkelingen weergegeven.

Opvallend voor de regio Rotterdam Rijnmond is dat:
• Er relatief veel solo praktijken zijn in Rotterdam Rijnmond;
• De patiënten populatie verandert naar meer chronisch zieken en meer 65+, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. Toch ervaren de opleidingen een tekort;
• Praktijken aangeven vooral tekorten aan huisartsen en doktersassistenten te verwachten; de prognoses geven echter aan dat er ook een groot tekort aan POH’s gaat ontstaan.
• De ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau onder druk staat; 70% van de praktijken verwacht in de komende 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aan te nemen, dit lijkt in contrast met een potentieel overschot aan capaciteit van huisartsen in de regio;
• Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.
Het in kaart brengen van de vervangingsvraag en gerichte inspanningen om personeel te werven lijken minder aandacht te krijgen.

Gericht beleid lijkt nodig om huisartsen en de ondersteunende professionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen. Tekorten aan waarnemers kan extra druk leggen op de huisartsenpost.
Daarom is het belangrijk beleid in samenhang te ontwikkelen. (aut. ref.)