Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. Utrecht: Nivel, Prismant, 2018. 8 p.
Download de PDF
Met deze factsheet is de huidige omvang en samenstelling van de huisartsenzorg in Noordoost-Brabant in kaart gebracht en zijn diverse ontwikkelingen weergegeven.

Opvallend voor de regio Noordoost-Brabant is dat:
• Griep een belangrijke factor is in seizoenschommelingen voor de vraag naar huisartsenzorg;
• Het aantal chronisch zieken fors toegenomen is wat een veranderende zorgvraag kan betekenen;
• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen.

Toch ervaren de opleidingen een tekort;
• Er sprake is van minder instroom bij het onderwijs van leerlingen doktersassistent, terwijl er een groot tekort aan doktersassistenten ontstaat de komende vijf jaar;
• Praktijken aangeven een (groot) tekort aan praktijken te verwachten; de prognoses laten echter zien dat er over vijf tot tien jaar sprake kan zijn van een overschot aan praktijken in vergelijking met de groei in zorgvraag;
• De ervaren werkdruk met name bij praktijken en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau onder druk staat; 65% van de praktijken verwacht in de komende 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aan te nemen vanwege capaciteitsproblemen;
• Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.

Gericht beleid lijkt nodig om huisartsen en de ondersteunende professionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen.