Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Utrecht: Nivel, Prismant, 2018. 8 p.
Download de PDF
Met deze factsheet is de huidige omvang en samenstelling van de huisartsenzorg in Midden-Brabant in kaart gebracht en zijn diverse ontwikkelingen weergegeven.

Opvallend voor de regio Midden-Brabant is dat:
• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten net voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen.
Toch ervaren de opleidingen een tekort;
• Praktijken geven aan een tekort aan huisartsen en doktersassistenten te verwachten, dit wordt bevestigd door de prognoses, die daarnaast ook een tekort aan POH’s laten zien;
• De ervaren werkdruk met name bij praktijken en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau onder druk staat; twee op de 3 praktijken konden in de afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen;
• Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen;
• Met de huidige gegevens onvoldoende inzicht bestaat of het aantal opleidingsplaatsen voor praktijken toereikend is om de stijging aan capaciteit op te vangen.

Gericht beleid lijkt nodig om huisartsen en de ondersteunende professionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen. Een tekort aan waarnemers kan extra druk leggen op de huisartsenpost. Daarom is het belangrijk beleid in samenhang te ontwikkelen. (aut. ref.)