Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg. Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. Utrecht: Nivel, Prismant, 2018. 8 p.
Download de PDF
Met deze factsheet is de huidige omvang en samenstelling van de huisartsenzorg in Groot Amsterdam in kaart gebracht en zijn diverse ontwikkelingen weergegeven.

Opvallend voor de regio Groot Amsterdam is dat:
• Er een relatief groot aantal duo huisartsenpraktijken is;
• Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen;
• Er een groot tekort aan doktersassistenten en in mindere mate aan POH’s gaat ontstaan.
• Praktijken aangeven vooral een tekort aan doktersassistenten te verwachten, hetgeen overeenkomt met de prognoses;
• Er over vijf tot tien jaar sprake kan zijn van een overschot aan huisartsen in vergelijking met de groei in zorgvraag.
• De ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• Het voorzieningenniveau onder druk staat; de helft van de praktijken konden in de afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen en nog meer praktijken verwachten dat dat voor de komende 5 jaar het geval zal zijn;
• Er door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.

Gericht beleid lijkt nodig om ondersteunende professionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen.