Publicatie

Publicatie datum

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio de Achterhoek.

Nivel, Prismant. Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg: Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio de Achterhoek. Utrecht: Nivel, Prismant, 2019. 8 p.
Download de PDF
Opvallend voor de regio de Achterhoek is dat:
• de patiëntenpopulatie verandert naar meer chronisch zieken en meer 65+, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
• een groot deel van de praktijken (sterk) te maken heeft met piekbelasting;
• het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
• praktijken aangeven een (groot) tekort aan huisartsen, doktersassistenten, maar ook aan POH’s en POH’s GGZ te verwachten; de prognoses ondersteunen dit beeld, voor huisartsen wordt zelfs een flinke afname voorspeld;
• met de huidige gegevens onvoldoende inzicht bestaat of het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen toereikend is om de benodigde stijging aan capaciteit op te vangen;
• de ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
• het voorzieningenniveau onder druk staat; meer dan 4 op de 5 praktijken kon in de afgelopen vijf jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen;
• er wel door de praktijken gewerkt wordt aan verschillende oplossingen om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen.