Tool - TRIAGE: vragenset voor apotheekteam bij baliegesprekken (2020)

De vragenset TRIAGE geeft het apotheekteam een praktisch handvat om het gesprek met de patiënt te openen en eventuele problemen in het medicatiegebruik te signaleren, te bespreken en waar mogelijk op te lossen.

Het apotheekteam kan een belangrijke rol spelen bij het signaleren en bespreken van problemen met medicatiegebruik. Toch komt dit soort gesprekken niet altijd goed van de grond. Om het team hiervoor handvatten te geven, ontwikkelde het Nivel samen met (veld)partijen het TRIAGE-gespreksinstrument. Uit een praktijktest blijkt dat assistenten hier goed mee uit de voeten kunnen.

Kennis delenTRIAGE-gespreksinstrument: twee onderdelen

Het TRIAGE-gespreksinstrument bestaat uit twee onderdelen:

  1. een praktische vragenset met vier uitnodigende, open startvragen. De vragen gaan in op ervaringen met de medicatie in het algemeen, eventuele bijwerkingen, opvattingen over de medicatie en een slotvraag om eventuele onbeantwoorde vragen naar boven te halen. Bij elke startvraag worden suggesties gegeven voor vervolgvragen om patiënten verder uit te nodigen hun ervaringen te delen.
  2. een overzicht van veel voorkomende medicatiegerelateerde problemen met suggesties voor vervolgacties. De medicatiegerelateerde problemen zijn ingedeeld in tien domeinen (dagelijkse routine, complexiteit van het regime, zorgen over de medicatie, kennisbarrières). Voor elk van deze domeinen zijn suggesties voor vervolgacties gedaan. Deze kunnen inhouden dat de apothekersassistent zelf direct een oplossing aanbiedt, zoals een weekdoos voor patiënten die moeite hebben met een complex innameschema.

Fragment uit TRIAGE (onderdeel 1, de vragenset), een document van vier pagina´s met een set start- en vervolgvragen en een overzicht van mogelijke vervolgacties

TRIAGE

Doel Doel TRIAGE

We benadrukken allereerst dat het TRIAGE-instrument níet bedoeld is om gesignaleerde problemen altijd op dát moment aan de balie te laten oplossen door de apothekersassistent. Het doel is namelijk om de assistent handvatten te geven om het gesprek met te patiënt aan te gaan om mogelijke problemen te signaleren. En om suggesties te doen voor mogelijke vervolgacties bij de gesignaleerde problemen. Deze vervolgacties kunnen inhouden dat de assistent een oplossing kan aanreiken op dat moment, dat er een afspraak gemaakt wordt om het gesprek op een later moment voort te zetten, dat de patiënt wordt doorverwezen naar de apotheker, terugverwezen naar de arts, of doorverwezen naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld wijkverpleegkundige).

FocusgroepDoelgroep TRIAGE

Het Nivel heeft TRIAGE ontwikkeld in samenspraak met apothekers, apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en patiënten. Het instrument is dan ook bruikbaar voor deze groepen professionals, en bovendien in andere settings waarin het gesprek met de patiënt over medicatie wordt gevoerd.

GereedschapOntwikkeling TRIAGE

TRIAGE is ontwikkeld op basis van bestaande literatuur en met input van patiënten, apothekers, assistenten en farmaceutisch consulenten verder aangepast en verfijnd zodanig dat het instrument zo goed mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk. TRIAGE is getest bij BENU Apotheken. Meer informatie? Neem voor meer informatie over het onderzoek of het TRIAGE instrument contact op met dr. Marcia Vervloet (M.Vervloet@nivel.nl of 030-2729700).

SamenwerkingsverbandSamenwerkingspartners

Het TRIAGE-instrument is ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Optima Farma, KNMP, BENU apotheken en het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel, met subsidie van ZonMw.

Vervloet, M., Dijk, L. van. Tool - TRIAGE: vragenset voor apotheekteam bij baliegesprekken (2020). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 13-04-2023; geraadpleegd op 28-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/tools-de-zorg/tool-triage-vragenset-voor-apotheekteam-bij-baliegesprekken