Meten van patiëntveiligheid met de Monitor Patiëntveiligheid

Het onderzoekscentrum Safety 4 Patiënts voert onderzoek uit om de aard, ernst, omvang en kosten van zorggerelateerde schade vast te stellen. De uitkomsten uit dit onderzoek worden gebruikt om speerpunten te formuleren voor verbetering van de patiëntveiligheid en daarmee de kwaliteit van zorg. Overheid en zorgaanbieders hebben zich ten doel gesteld om zorggerelateerde schade drastisch omlaag te brengen. In samenwerking met het EMGO+ monitort het Nivel de effecten van dit beleid in ziekenhuizen.

In deze monitorstudie wordt specifiek gekeken naar vijf doelgroepen. Patiënten die zijn overleden in het ziekenhuis, patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, patiënten met de diagnose acuut myocard infarct, patiënten ouder dan 75 jaar die opgenomen zijn op de afdeling interne geneeskunde of chirurgie, en patiënten van verschillende etnische achtergronden.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen het mogelijk maken om na het einde van de afgesproken termijn voor het terugdringen van potentieel vermijdbare schade uitspraken te doen over de mate waarin de gestelde norm van het veiligheidsprogramma gehaald is. Daarnaast houdt het onderzoek zich bezig met het valideren van methoden om patiëntveiligheid en zorggerelateerde schade te meten.

Kernpublicaties