Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen 2004-2006, eerste meting

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

Om zorggerelateerde schade drastisch omlaag te brengen voert onderzoeksteam Safety 4 Patiënts sinds 2004 onderzoek uit om de aard, ernst, omvang en kosten van zorggerelateerde schade in ziekenhuizen vast te stellen.

Dit onderzoek wordt in verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd, met de Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen.

Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen 2005-2006

In 2005 en 2006 is het eerste grootschalige, landelijke dossieronderzoek Patiëntveiligheid in Nederlandse Ziekenhuizen uitgevoerd door het Nivel en EMGO. In 21 ziekenhuizen werden bijna 8000 dossiers (uit het jaar 2004) onderzocht door ervaren en getrainde beoordelaars (artsen en verpleegkundigen), om vast te stellen hoe vaak onbedoelde en vermijdbare zorggerelateerde schade (adverse events) optreedt. Gemiddeld werd bij 5,7% van de ziekenhuisopnames onbedoelde schade en bij 2.3% potentieel vermijdbare schade vastgesteld. In reactie op deze resultaten is het VMS-Veiligheidsprogramma 'Voorkom schade, werk veilig' ontwikkeld. Dit programma had als doel de omvang van onbedoelde en potentieel vermijdbare schade binnen 5 jaar te reduceren met 50%.

Doel

Het doel van het meten van zorggerelateerde schade in ziekenhuizen is tweeledig: 

  1. Het verkrijgen van inzicht in de aard, ernst, en omvang van potentieel vermijdbare sterfte in Nederlandse ziekenhuizen en dit vergelijken met eerdere uitkomsten.
  2. Het monitoren van zorggerelateerde schade bij in het ziekenhuis overleden patiënten gerelateerd aan medische technologie, en dit vergelijken met eerdere uitkomsten.

Uitkomsten

De uitkomsten per project dienen voor het formuleren van speerpunten voor verbetering van de patiëntveiligheid en daarmee de kwaliteit van zorg.

Het algemene doel is om veldpartijen in de zorg en het ministerie van VWS inzicht te verschaffen in de mate van implementatie en borging van overeengekomen proces indicatoren en patiënt gerelateerde uitkomsten van patiëntveiligheid. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we uitspraken doen over de mate waarin het terugdringen van potentieel vermijdbare schade en sterfte is geslaagd.

Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan het valideren van methoden om patiëntveiligheid en zorggerelateerde schade.

Methode: dossieronderzoek

De landelijke metingen naar potentieel vermijdbare schade en sterfte voeren we uit aan de hand van dossieronderzoek binnen de Monitor Zorggerelateerde Schade.

Subsidie en samenwerking

Dit project is geïnitieerd door de Orde van Medisch specialisten en gefinancierd door het ministerie van VWS. In dit project werken we samen met EMGO+ (Vrije Universiteit medisch centrum, afdeling sociale geneeskunde)

Wagner, C. Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen 2004-2006, eerste meting. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 23-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/landelijk-onderzoek-patientveiligheid-2004-2007/monitor-zorggerelateerde-schade-2005-2006