Afgesloten
2012

Actualisering kerncijfers vraagzijde 2011 als input voor capaciteitsraming eerstelijns mondzorg 2013

Duur: nov 2011 - mrt 2012

Achtergrond
Het Capaciteitsorgaan heeft geconstateerd dat met het oog op de vrije prijsvorming die per 1/1/2012 in de mondzorg wordt doorgevoerd, een goede ‘nulmeting’ van de vraagparameters van het ramingsmodel voor de eerstelijns mondzorg wenselijk is. Door begin 2012 een survey uit te voeren onder consumenten in Nederland kan deze nulmeting plaatsvinden.

Onderzoeksvragen
- Hoe zien, op basis van een vragenlijstonderzoek onder een representatieve groep consumenten in Nederland, de vraagparameters van het op te stellen capaciteitsramingsmodel 2013 en haar subonderdelen eruit?
- Hoe verhouden de uitkomsten van de enquête onder deelnemers van het ConsumentenPanel van het NIVEL zich met de resultaten van dezelfde enquête zoals die in 2009 is gehouden?
- Met welke validiteits- en betrouwbaarheidsaspecten rond de vraagparameters voor het op te stellen capaciteitsramingsmodel voor de eerstelijns mondzorgberoepen moet rekening gehouden worden?

Methode
Een groep van 1500 deelnemers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel zal met een schriftelijke dan wel webenquête benaderd worden. De responsgegevens worden geanalyseerd en vergeleken met de respons op eenzelfde enquête die in 2009 is gehouden.

Resultaat
Inzicht in de omvang, samenstelling en keuzegedrag van de eerstelijns mondzorg consumenten in Nederland aan het begin van 2012, veranderingen hierin ten opzichte van 2010, en een update van een aantal kernparameters van het capaciteitsramingsmodel zoals dat in 2013 opgesteld gaat worden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan