Project
Start
augustus 2022

De rol van de apotheker in het voorschrijfproces: een Burgerplatform

Duur: aug 2022 - mrt 2023

Achtergrond
De gezondheidszorg staat onder druk, onder andere door de vergrijzing. Een sterke en goed georganiseerde nulde en eerste lijn is van belang om te voorkomen dat de zorg vastloopt. In de eerste lijn heeft de apotheker (met het apotheekteam) in toenemende mate een zorgverlenersrol [KNMP 2020, kamerbrief 3 april 2018]. Vanwege de laagdrempelige toegankelijkheid en brede farmaceutische expertise, ligt het voor de hand om te onderzoeken in hoeverre de rol van de apotheker in de farmacotherapeutische behandeling verbreed kan worden.

Doel
Het in kaart brengen van denkbeelden van burgers met betrekking tot voorschrijven door apothekers. Daarbij is met name aandacht voor de behoeftes van burgers, condities waaraan volgens burgers voldaan moet worden bij het voorschrijven door apothekers en mogelijke belemmeringen die burgers hierbij zien.

Methode
Een Burgerplatform. Het burgerplatform is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Met de actieve inbreng van burgers kunnen beleidsmakers en zorgverleners hun beleid en de uitwerking hiervan in de praktijk toetsen en verbeteren.

Verwacht resultaat
Inzicht in hoe burgers denken over de rol van de apotheker in het voorschrijfproces. De resultaten verschijnen in een openbare webrapportage en een publicatie in het Pharmaceutisch Weekblad.

Dit project wordt gesubsidieerd door
BENU apotheken & Service apotheken
Projectpartners
BENU apotheken & Service apotheken
SIR institute for pharmacy practice and policy