Afgesloten
2022

Evaluatie kwaliteitskader en indicatiestelling in de wijkverpleging, 2021

Duur: sept - dec 2021

Achtergrond
Sinds 2015 valt de wijkverpleging grotendeels onder de Zorgverzekeringswet en indiceren wijkverpleegkundigen zelf de benodigde zorg voor hun cliënten. Er zijn meerdere documenten ontwikkeld om hen bij de indicatiestelling te ondersteunen, zoals Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving (V&VN, 2014), Begrippenkader Indicatieproces (V&VN, 2019), en Verpleegkundige indicatiestelling; een nadere duiding (Zorginstituut Nederland, 2019).
Daarnaast is in 2018 het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’ vastgesteld wat goede wijkverpleging is (Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging, 2018).
Uit een online vragenlijstonderzoek in 2019 onder het Nivel Panel Verpleging & Verzorging bleek dat de professionals in de wijkverpleging de documenten nog relatief weinig kennen en gebruiken. Sindsdien zijn er verschillende acties geweest om de documenten te implementeren.

Doel
Doel van dit onderzoek is evalueren in hoeverre de bekendheid, het gebruik en de ervaren ondersteuning van de documenten door de wijkverpleging is verbeterd.

Methode
Daartoe wordt een online vragenlijst uitgezet onder ruim 500 zorgprofessionals die werken in de wijkverpleging, en die deelnemen aan het landelijke Panel Verpleging & Verzorging. De vragenlijst bevat deels dezelfde vragen als in 2019 zodat veranderingen in bekendheid, gebruik en ervaren ondersteuning (voor wijkverpleegkundigen) bij de indicatiestelling en het bieden van zorg zichtbaar worden.

Verwachte resultaten
De resultaten zullen worden weergegeven in factsheets.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland