Project
afgesloten

Evaluatie Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Duur: dec 2019 - dec 2020

Op 1 januari 2016 trad de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking. Deze wet verving de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Naast het vervangen van voornoemde wetten bevat de Wkkgz nieuwe bepalingen en verplichtingen. Zo is onder andere het begrip ‘zorgaanbieder’ verruimd en worden zorgaanbieders verplicht hun eigen kwaliteit te bewaken, beheersen en verbeteren.

De Wkkgz is erop gericht om het klachtenbehandelingsproces efficiënter, effectiever en informeler te laten verlopen. Hiermee beoogt de Wkkgz de veiligheid en de kwaliteit te waarborgen en de positie van cliënten in de zorg te versterken.
In dit onderzoek wordt de Wkkgz en de bij deze wet behorende uitvoeringsregelingen (Uitvoeringsbesluit Wkkgz en Uitvoeringsregeling Wkkgz) voor het eerst geëvalueerd. Het doel van deze eerste evaluatie is het verkrijgen van inzicht in de doeltreffendheid en de effecten van de Wkkgz in de praktijk. Centraal in deze evaluatie staat dan ook de vraag of de doelen die de wetgever voor ogen had met deze wet worden gerealiseerd.

De evaluatie zal zich concentreren op de volgende vier thema’s:
- Kwaliteit
- Klachten
- Toezicht
- Reikwijdte

De evaluatie zal per thema bestaan uit een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. Het juridisch onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de doelstellingen en de inhoud van de Wkkgz. Het empirisch onderzoek zal daarnaast een zo breed mogelijk inzicht gegeven in het functioneren van de Wkkgz in de praktijk. Ten aanzien van het empirisch onderzoek zullen workshops, een expertmeeting en brede raadpleging bijeenkomsten worden georganiseerd met verschillende sleutelfiguren vanuit het veld, de wetenschap en de juridische wereld.
Op basis van de juridische- en empirische analyse zal in de eindrapportage inzicht worden gegeven in de werking en maatschappelijke effecten van de Wkkgz in de huidige uitvoeringspraktijk, de knelpunten en de toekomstbestendigheid. De bevindingen uit deze evaluatie vormen potentieel een aanleiding om het beleid of wet- en regelgeving aan te passen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Prof. dr. mr. J. Legemaate, Universiteit van Amsterdam
Mr. dr. R.P. Wijne, Universiteit van Amsterdam