Afgesloten
2021

Inventarisatie aanpak gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR), 2021

Duur: jan-dec 2021

Achtergrond
Gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR) is een wettelijk vastgelegde taak voor lokale overheden, die belegd is bij het college van Burgemeesters en Wethouders. Ten tijde van een ramp beslissen zij over de noodzaak van het uitvoeren van GOR. De GGD heeft binnen de regio een coördinerende en adviserende rol bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek om de gezondheidsgevolgen te monitoren. De GGD is in de praktijk ook de partij die GOR daadwerkelijk uitvoert. Binnen de GGD zijn mensen aangewezen om dit onderzoek op te zetten en coördineren: de GOR-procesleiders. GOR is een proces dat in de regel zeer zelden wordt uitgevoerd en waarmee, bijgevolg, in de praktijk veel GGD’en weinig tot geen praktijkervaring opdoen. De aard van de coronacrisis - langdurig, complex, met een mogelijke impact op alle onderdelen van het leven van burgers, regio-overstijgend bovendien - maakt dit een zeer uitzonderlijke crisis. De coronacrisis is een crisis die ver afwijkt van eerdere ervaringen met GOR in Nederland, zowel in de praktijk als in trainingen. Daarom is het van belang om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop, niet alleen landelijk maar ook regionaal, invulling is gegeven aan de GOR-taak.

Hoewel in de loop van 2021 landelijk gecoördineerd gezondheidsonderzoek is gestart (Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19, zie Bosmans et al. 2022) - waar ook de GGD’en aan deelnemen - is de aanpak van gezondheidsonderzoek in de eerste anderhalf jaar van de pandemie meer versnipperd geweest. Het is van belang om meer van structuur, proces en inhoud te leren, en verbeterpunten en behoeften vast te stellen. Dit laatste vormt de achtergrond van deze factsheet die bevindingen bevat van een inventarisatieronde onder GOR-procesleiders in iedere GGD-regio.

Doel
Doel van dit onderzoek is om gezamenlijk te leren van de aanpak van de coronapandemie vanuit het perspectief van GOR, en te identificeren waar eventueel extra ondersteuning nodig is om GOR nog beter te integreren in de aanpak van een langslepende crisis.

Aanpak
Er zal een (digitale) inventarisatieronde plaatsvinden langs alle 25 GGD'en. Via semigestructureerde interviews met GOR-procesleiders en/of onderzoekers worden besproken:
1. de rol van de (GOR) procesleiders tijdens de coronacrisis;
2. postieve ervaringen en best practices;
3. verbeterpunten en ondersteuningsbehoeften

Verwacht resultaat
De uitkomsten zullen worden gerapporteerd in een factsheet.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS