Afgesloten
2019

Knelpuntenanalyse thuiswonende ouderen: zorg, wonen en maatschappelijke participatie 2019

Duur: aug - dec 2019

Doel
Doel van het onderzoek is inzicht bieden in de mate waarin zelfstandig wonende ouderen knelpunten ervaren op het gebied van zorg, wonen en maatschappelijke participatie en de gevolgen voor hun welzijn, bezien vanuit hun rechten en grondbeginselen zoals bepaald in het VN-verdrag handicap. Ook geeft het onderzoek inzicht in eventuele verschillen tussen groepen ouderen.

Methode
2. In het onderzoek maken we in de eerste plaats gebruik van gegevens die verzameld zijn binnen twee Nivel-panels: het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) en het Consumentenpanel gezondheidszorg (CoPa).
Binnen de panels worden voor het onderzoek data van groepen ouderen (65+, zelfstandig wonend) geselecteerd die representatief zijn voor deze groep in de Nederlandse bevolking. De gegevens omvatten zowel de domeinen van de mogelijk ervaren knelpunten (zorg, wonen en maatschappelijke participatie) als vier categorieën van mensrechtelijke uitgangspunten (persoonlijke autonomie/keuzevrijheid; participatie; informatievoorziening/ rechtsbescherming; gelijkheid).
2. In de tweede plaats maken we gebruik van focusgroepen. Voor het uitgangspunt ‘waardigheid’ zijn er geen bestaande data en zal daarom een focusgroep gehouden worden. Ook zal een focusgroep gehouden worden met mensen met een migratieachtergrond, omdat deze groep ouderen niet goed te onderscheiden is binnen de bestaande data.

Resultaten
Resultaten worden gepubliceerd in een openbaar rapport.
Dit rapport dient als ondersteuning bij het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Thuiswonende ouderen, binnen het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden.