Afgesloten
2020

Kwaliteit ambulancezorg vanuit patiëntenperspectief 2019

Duur: juli 2019 - juni 2020

Achtergrond: kwaliteitsbeleid ambulancesector
De ambulancesector hecht veel waarde aan kwaliteit van zorg, transparantie, monitoring en observatie van prestaties. Daarom heeft de sector in de Nota goede ambulancezorg beschreven wat de sector verstaat onder goede ambulancezorg en hoe Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) hier invulling aan geven. De nota berust op zeven pijlers. Een van de pijlers is ‘patiëntgerichtheid’. RAV’s voeren in dit kader periodiek een patiëntwaarderingsonderzoek uit. De wijze waarop RAV’s dit doen, is verschillend. Daarnaast nemen RAV’s-jaarlijks deel aan een landelijk patiëntwaarderingsonderzoek. Het landelijke onderzoek naar patiëntervaringen in 2016 heeft laten zien dat patiënten overwegend positief zijn over de zorgverlening. Door een herhaalde meting wordt duidelijk of de waardering onverminderd hoog is en of dit bij alle RAV’s het geval is. Daarnaast kan worden onderzocht of veranderingen in de ambulancezorgverlening van invloed zijn op de waardering van deze zorg.

Doel
De focus van het onderzoek ligt op de vergelijkbaarheid van de ervaringen van patiënten met de spoedeisende en planbare ambulancezorg in 2016. De uitkomsten van het landelijk patiëntwaarderingsonderzoek gaan onderdeel uitmaken van het kwaliteitskader ambulancezorg, dat in de zomer van 2019 wordt vastgesteld. Dit kwaliteitskader heeft als doel een breder, samenhangend beeld van de kwaliteit van de ambulancezorg te geven.

Methoden
1. Vragenlijstonderzoek
De ervaringen van patiënten met de ambulancezorg worden gemeten met twee CQI-vragenlijsten, de CQI Planbare Ambulancezorg en de CQI Spoedeisende Ambulancezorg, ontwikkeld door het Nivel in opdracht van AZN. Omdat externe verantwoording een belangrijk doel is van de meting wordt de dataverzameling centraal belegd bij een meetbureau. Zo is de vergelijkbaarheid het grootst, zowel tussen RAV’s als tussen deze meting en de meting uit 2016. Nivel analyseert de gegevens en voert de verslaglegging uit.

2. Een Burgerplatform
Om nog meer zicht te krijgen op hoe burgers en patiënten aankijken tegen de ambulancezorg wordt een Burgerplatform georganiseerd. Het gaat om een interactieve sessie van een dag met burgers waarvan een deel wel en een deel geen recente ervaring heeft met de ambulancezorg. De scope van het Burgerplatform zal breder zijn dan dat van de vragenlijst omdat het ook gaat over het beleid en de toekomstvisie van Ambulancezorg Nederland (AZN) en de mate waarin dit aansluit bij verwachtingen en wensen van de mensen waar het uiteindelijk om gaat: burgers/patiënten.

Resultaten
1. De deelnemende RAV’s ontvangen een (individuele) spiegelrapportage over de door hun geboden ambulancezorg gezien vanuit het perspectief van de patiënt. Daarnaast worden de resultaten van het project vastgelegd in een openbaar rapport.
2. Van het Burgerplatform wordt een apart verslag opgesteld. De opbrengsten van het Burgerplatform ondersteunen AZN en de RAV’s bij verder verscherpen van wat patiëntgerichtheid binnen de ambulancezorg betekent, maar kunnen ook behulpzaam zijn bij het geven van dieping aan het patiëntervaringsonderzoek. Ook de communicatie naar burgers kan op basis van de opbrengsten van het Burgerplatform verder worden ontwikkeld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ambulancezorg Nederland (AZN)