Afgesloten
2024

Nut en noodzaak van de orthopedagoog-generalist vanuit werkgeversperspectief

Duur: jan - mrt 2024

Achtergrond 

De huidige opleiding tot orthopedagoog-generalist wordt nog niet bekostigd vanuit de overheid, zoals dit nu wel gebeurt voor bijvoorbeeld de opleidingen tot GZ-psycholoog en psychotherapeut. De opleiding wordt privaat gefinancierd door de masterorthopedagogen en -psychologen zelf, dan wel door hun werkgevers. De zorg vanuit het veld is dat er onvoldoende instroom van professionals in de beroepsgroep zal zijn zolang de OG-opleiding niet bekostigd is, hetgeen zeer onwenselijk is door een nijpend tekort aan hoogopgeleide zorgprofessionals in met name de geestelijke gezondheidszorg. Dit onderzoek geeft inzicht in de nut en noodzaak van de opleiding tot en het beroep van OG. Deze informatie is nodig voor het ministerie om het Capaciteitsorgaan formeel de opdracht te geven de OG mee te nemen in de capaciteitsramingen van de komende jaren. 

Vraagstelling 

Wat is de nut en noodzaak van de orthopedagoog-generalist vanuit werkgeversperspectief?

Werkwijze

We doen beknopt literatuuronderzoek, maken analyses van eerder verzamelde gegevens over orthopedagogen-generalist, en maken gebruik van focusgroepen met werkgevers.

Resultaat

De uitkomsten worden beschreven in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)