Project
Afgesloten
2021

Rapid needs assessment bij rampen en crises: instrumenten en methoden

Duur: jan 2019 - mei 2021

Achtergrond
Een belangrijk uitgangspunt bij het verlenen van nazorg bij rampen en crises is dat diensten aansluiten bij behoeften en problemen van getroffenen. Een eenduidige werkwijze en instrumentarium om deze behoeften en problemen zo snel mogelijk in kaart te brengen ontbreekt. Een goed inzicht hierin is niettemin cruciaal voor een goede besluitvorming.

Doel
Het doel van dit project is om een verkenning uit te voeren van aanwezige methoden en instrumenten voor 'rapid needs assessments' bij rampen en crises. Het gaat om een inventarisatie van beschikbare instrumenten en databronnen die in verschillende fasen na een ramp (eerste dagen, weken, maanden en jaren) kunnen worden gebruikt om zicht te krijgen op behoeften en problemen van getroffenen ten behoeve van planning en uitvoering. Het project zal resulteren in een praktisch instrument dat aansluit bij de Nederlandse context, geschikt voor meerdere crisiscasus.

Methode
Naast een literatuuronderzoek om lessen te trekken uit de internationale kennisbasis, wordt gebruik gemaakt van kennis van deskundigen binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGD’en, ARQ Kenniscentrum Impact en andere experts. Met medewerkers van GGD’en met verschillende aandachtsgebieden – crisiscoördinatie, psychosociale hulp, gezondheidsonderzoek bij rampen, medische milieukunde, epidemiologie – worden daarnaast meerdere scenario-oefeningen uitgevoerd om te bevorderen dat het praktische instrument aansluit bij de GGD-praktijk. Die scenario’s variëren van terroristische aanslag/grootschalige schietpartij, een chemisch incident tot een infectieziektenuitbraak.

Deelproject van het project Basisunit gezondheidsonderzoek en monitoring na rampen
Dit deelproject maakt deel uit van het langlopende project 'Basisunit gezondheidsonderzoek en monitoring na rampen'. De Basisunit wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en voeren we uit in samenwerking met het RIVM. Meer informatie over de Basisunit vindt u bij https://www.nivel.nl/nl/project/basisunit-gezondheidsonderzoek-en-monitoring-na-rampen .
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Centrum Gezondheid en Milieu van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, GGD’en en ARQ Kenniscentrum Impact