Start
november 2022

Zicht op kwaliteit medische arrestantenzorg: van meten naar verbeteren aan de hand van kwaliteitsindicatoren

Duur: nov 2022 - dec 2025

Achtergrond

Er is weinig bekend over de kwaliteit van medische arrestantenzorg. Dit komt door een gebrek aan consensus over wat goede kwaliteit van medische zorg voor arrestanten inhoudt en door het ontbreken van een meetinstrument. Daardoor is het nu niet goed mogelijk de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Het toepassen van bestaande kwaliteitsindicatoren uit de reguliere eerstelijnszorg is niet altijd mogelijk, omdat het bij medische arrestantenzorg gaat om een kwetsbare groep waarvoor specifieke medische zorg nodig is.

Doel

Gezamenlijk met diverse stakeholders een kernset van indicatoren ontwikkelen om de kwaliteit van medische arrestantenzorg systematisch in kaart te brengen op basis van bestaande zorggegevens. Deze indicatoren geven inzicht in de kwaliteit van zorg en helpen bij het monitoren, bijsturen en verbeteren van deze medische zorg voor arrestanten.

Methode

Een expertgroep zal worden samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van de medische arrestantenzorg. Op basis van de kennis uit de expertgroep, wetenschappelijke literatuur en ervaringen bij andere zorgdisciplines wordt een conceptueel kader ontwikkeld met de belangrijkste aspecten van kwaliteit van medische zorg voor arrestanten. Via een Delphi-methode zullen meningen en ervaringen van experts en kennis uit de literatuur worden gecombineerd om in overeenstemming te komen over zinvolle indicatoren voor de kwaliteit van de medische arrestantenzorg. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre de indicatoren daadwerkelijk meetbaar zijn op basis van de gegevens uit de huidige registratiesystemen van de verschillende partijen die de arrestantenzorg leveren. Daarnaast zal er een handleiding worden opgesteld voor adequate registratie van gegevens en eindgebruikers zullen worden getraind in het gebruik van de verstrekte kwaliteitsinformatie.

Resultaten

Het project zal meerdere resultaten opleveren. Allereerst een conceptueel kader over wat goede kwaliteit van medische arrestantenzorg is. Daarnaast zal dit kader in de praktijk worden gebracht door middel van een indicatorenset die kan worden toegepast op zorggegevens die al routinematig zijn vastgelegd. Hiermee krijgen zorgaanbieders inzicht in de kwaliteit van geleverde zorg en kan hierop worden bijgestuurd. Daarnaast zullen aanbevelingen worden gedaan om eventueel nieuwe gegevens op te nemen in bestaande registratiesystem en suggesties om de bruikbaarheid van de registratiesystemen te vergroten. Dit alles zal worden gepubliceerd middels meerdere wetenschappelijke publicaties.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
GGD Amsterdam; Amsterdam UMC