Publicatie

Publicatie datum

Burgerperspectief op extramurale farmacie: quickscan van Nederlandse literatuur.

Dijk, L. van, Schackmann, L., Heringa, M., Vervloet, M. Burgerperspectief op extramurale farmacie: quickscan van Nederlandse literatuur. Utrecht: Nivel, 2023. 45 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van een quickscan van Nederlandse literatuur om het burgerperspectief op de extramurale farmaceutische zorg in kaart te brengen. De focus lag hierbij op de wensen en behoeften van burgers en de kansen die er vanuit burgerperspectief liggen voor de extramurale farmaceutische zorg.

De zorg in Nederland staat onder druk. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om de zorg anders in te richten. Bijvoorbeeld door meer digitale ondersteuning, het anders organiseren van logistieke processen of taaksubstitutie. Dit geldt ook voor de extramurale farmaceutische zorg (EFZ), een belangrijk onderdeel van de eerste lijn. Extramurale farmaceutische zorg is het verstrekken van (recept)geneesmiddelen en hulpmiddelen en het geven van informatie en begeleiding hierbij in een extramurale setting. Deze zorg kan door meerdere zorgverleners gegeven worden, met name door de teams van de huisarts en openbaar apotheker.

In het kader van het anders organiseren van deze zorg, is een versterking van de rol van de openbaar apotheker en het apotheekteam in de eerste lijn een optie om te overwegen. Dit wordt ook genoemd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA spreekt over het ontlasten van de basiszorg en over optimalisatie van de EFZ om vermijdbare schade door onjuist medicijngebruik terug te dringen. Ook past versterking van de rol van de openbare farmacie binnen de kader van het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), waarin gesteld wordt dat zorg aan ouderen met een meervoudige of complexe zorgvraag in een stabiele zorgsituatie in de basiszorg (eerste lijn plus eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg) in onderlinge samenwerking aangeboden wordt.