Publicatie

Publicatie datum

De praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige (POH) in beeld: inzicht in de omvang en samenstelling van de POH-beroepsgroep in Nederland.

Flinterman, L., Vis, E., Noordman, J., Batenburg, R. De praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige (POH) in beeld: inzicht in de omvang en samenstelling van de POH-beroepsgroep in Nederland. Utrecht: Nivel, 2023. 35 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de beroepsgroep van praktijkondersteuners (POH) in de huisartsenzorg dat het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO). Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de huidige omvang en samenstelling van de beroepsgroep van POH in de huisartsenzorg en mogelijke verschillen in de voorwaarden van zorgverzekeraars bij het aanstellen van een POH in de huisartsenpraktijk.

De POH is binnen de huisartsenzorg uitgegroeid tot een belangrijke beroepsgroep. Wat echter ontbreekt zijn cijfers die de omvang en samenstelling van de beroepsgroep cijfermatig in kaart brengen. Een belangrijk punt hierbij is dat de POH volgens de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) geen beschermde titel voert en geen verplichte (her)registratie kent. Ook zien we een groeiende differentiatie in functie- en beroepstitels van de POH, vanuit de huisartsenpraktijken als werkgever maar ook vanuit de opleidingen. Dit vergroot de behoefte aan actuele en eenduidige cijfers over de omvang en samenstelling van de beroepsgroep, in het bijzonder van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO). Als beroepsvereniging hebben zij behoefte aan feitelijke inzichten in de beroepsgroep die zij vertegenwoordigt, om op basis hiervan het strategische beleid voor de beroepsgroep verder te ontwikkelen.

Het doel van dit onderzoek sluit aan bij de behoefte aan eenduidige en actuele cijfers over de POH, en de inzichten die hieruit voortkomen voor beleid en praktijk. Dit betekent het in kaart brengen van de huidige omvang van de POH als beroepsgroep, maar ook de samenstelling ervan in termen van leeftijd, geslacht, functie, opleiding, werkweek, aanstelling(en) en werklocatie. Daarnaast is aan dit onderzoek ook een kwalitatief onderdeel toegevoegd, dat ingaat op de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen aan het inzetten van de POH in de huisartsenpraktijk. Ook hierover is behoefte aan actueel inzicht, met oog op de toekomstige inzet en positie van de POH in de Nederlandse huisartsenzorg.