Publicatie

Publicatie datum

Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg: kerncijfers, behoeften, aanbod en impact. Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Francke, A., Heide, I. van der, Bruin, S. de, Gijsen, R., Poos, R., Verbeek, M., Wiegers, T., Willemse, B. Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg: kerncijfers, behoeften, aanbod en impact. Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. www.nivel.nl: Nivel, 2018. 102 p.
Download de PDF
Naar schatting zijn er momenteel in Nederland tussen de 254.000 en 270.000 mensen met dementie. Van hen is vijf tot tien procent jonger dan 65 jaar. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie tussen 2015 en 2040 mogelijk verdubbelen.

De overheid investeert in goede dementiezorg, met als uitgangspunt dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Deze publicatie geeft een overzicht van beschikbare informatie over dementiezorg en de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dementie. Ook worden kennishiaten benoemd.

Er is weinig bekend over de zorgbehoeften en -ervaringen van mensen met dementie. Over die van mantelzorgers is meer informatie beschikbaar. Het zorgaanbod sluit niet altijd aan bij behoeften. Informatie over dementie en over zorgmogelijkheden is bijvoorbeeld niet altijd toegankelijk. Ook hebben mantelzorgers vaak behoefte aan ‘casemanagement’, bijvoorbeeld van een dementieverpleegkundige. Met deze hulp kunnen mantelzorgers hun naaste zo lang mogelijk thuis laten wonen. In sommige regio’s zijn wachtlijsten voor casemanagement.

Ook blijkt het aanbod aan dagopvang of andere dagactiviteiten voor mensen met dementie niet altijd aan te sluiten bij de behoeften, interesses of mogelijkheden van de betrokkenen. Dit speelt zeker bij mensen die op relatief jonge leeftijd dementie krijgen. In de verpleeghuizen is behoefte aan meer zorgverleners die deskundig zijn en affiniteit hebben met mensen met dementie.

De belasting van mantelzorgers stijgt de laatste jaren. Vooral partners geven aan dat het onderhouden van sociale contacten of andere vormen van maatschappelijke participatie moeilijk is door de zorg voor hun naaste.
Verder zijn er signalen dat de behoefte aan crisishulp toeneemt, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke opname in een verpleeghuis of acute zorg aan huis. Net als de toegenomen belasting van mantelzorgers, hangt dit mogelijk samen met het beleid om mensen langer thuis te laten wonen. (aut. ref.)