Publicatie

Publicatie datum

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 3e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2022).

Bosmans, M., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Jansen, T., Dückers, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 3e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2022). Utrecht: Nivel, 2022. 75 p.
Download de PDF
Serie: Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19, kort-cyclische rapportages met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale gezondheidsmonitor COVID-19. Doel van de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is het bieden van een goede informatiebasis wat betreft de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis, om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Deze kort-cyclische monitoring levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde cijfers op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland.

De data waarop de cijfers in dit cijferoverzicht betrekking hebben komen uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Nivel Zorgregistraties) en richt zich op jeugdigen (0 t/m 25 jaar). Daarnaast worden vragenlijsten uitgezet in representatieve panels.