Publicatie

Publicatie datum

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 7e gegevensrapportage volwassen (juli-december 2023).

Bosmans, M., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Magnée, T., Kanis, B., Dückers, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 7e gegevensrapportage volwassen (juli-december 2023). Utrecht: Nivel, 2024.
Download de PDF
In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Doel van de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is het bieden van een goede informatiebasis wat betreft de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis, om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Deze kort-cyclische monitoring levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde cijfers op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland. Deze rapportage richt zich op volwassenen (25 en ouder).
- DEEL 1 – Wat valt op in de rapportage-periode. Deze is ook op de website Gezondheidsonderzoek COVID-19 | RIVM te vinden.
- DEEL 2 – Uitgebreid overzicht gezondheidsproblemen: weekcijfers van alle 20 relevante gezondheidsproblemen, met beeldende duiding. Achter in deel 2 is informatie opgenomen over de Methode Surveillance en de gebruikte bronnen.