Publicatie

Publicatie datum

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 7e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2023).

Bosmans, M., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Magnée, T., Kanis, B., Dückers, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 7e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2023). Utrecht: Nivel, 2023. 78 p.
Download de PDF
In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale gezondheidsmonitor COVID-19. Doel van de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is het bieden van een goede informatiebasis wat betreft de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis, om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Deze kort-cyclische monitoring levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde cijfers op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland.

De coronapandemie heeft sinds maart 2020 grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd, zowel direct als indirect. Om deze in kaart te brengen heeft het Nivel cijfers omtrent huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende gezondheidsproblemen op een rijtje gezet, met gebruikmaking van gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We richten ons hierbij op een aantal ‘niet-specifieke’ gezondheidsproblemen die een fysieke en/of mentale oorzaak kunnen hebben (het gaat zowel om gezondheidsproblemen die zijn geregistreerd bij episodes van aandoeningen, en gezondheidsproblemen die niet aan een aandoening worden toegeschreven). Een deel van deze gezondheidsproblemen wordt door het RIVM genoemd als mogelijke langdurige klachten na het doormaken van een infectie met het coronavirus. Sinds 2022 zijn daar ook cijfers rondom suïcide(pogingen/gedachten) aan toegevoegd. De cijfers van januari tot en met maart (2023) worden vergeleken met die van dezelfde maanden in eerdere jaren (2019, 2021 en 2022). Hierbij is onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar), geslacht en provincies.