Publicatie

Publicatie datum

Monitor patiëntveiligheid zelfstandige behandelcentra 2019: tweede landelijke meting zorggerelateerde schade en patiëntervaringen.

Eikenhorst, L. van, Verhoeven, E., Zinger, N., Vonk, A., Wagner, C. Monitor patiëntveiligheid zelfstandige behandelcentra 2019: tweede landelijke meting zorggerelateerde schade en patiëntervaringen. Utrecht: Nivel, 2022. 59 p.
Download de PDF
Een deel van de planbare, minder complexe zorg waarvoor patiënten niet of kortdurend opgenomen hoeven te worden wordt uitgevoerd in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s / klinieken). Verwacht wordt dat de rol van deze klinieken in het zorglandschap van medisch specialistische zorg in de toekomst groter zal worden, waarmee ook de risico’s worden verplaatst met betrekking tot patiëntveiligheid. Inzicht in patiëntveiligheid in ZBC’s is een basisvoorwaarde om goede zorg te leveren, waarbij de kans op tijdelijke of blijvende schade voor de patiënten, langer verblijf in de klinieken of extra behandelingen ten gevolge van de schade zo klein mogelijk wordt gehouden.
Deze monitor is de tweede meting naar patiëntveiligheid in ZBC’s. De eerste meting heeft plaats gevonden in 2016. Op verschillende plekken in het rapport worden resultaten vergeleken met de eerste meting.

In deze monitor zijn vier onderzoeksvragen onderzocht:
1. Wat is de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade bij patiënten die in 2019 een behandeling in een kliniek hebben ondergaan binnen de specialismen bariatrie, cardiologie, dermatologie, orthopedie, oogheelkunde en plastische chirurgie?
2. Wat is de ervaring van patiënten met hun behandeling en de kwaliteit van zorg in de kliniek?
3. In welke mate is de zorggerelateerde schade gerelateerd aan de toepassing van medische technologie bij deze patiëntenpopulatie?
4. Wat is de kwaliteit van de dossiervoering in de klinieken?