Nivel: Huisartsenzorg nog steeds overbelast, maar minder problemen met ANW-diensten (uit de Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 2023)
Nieuws
09-07-2024

Huisartsenzorg nog steeds overbelast, maar minder problemen met ANW-diensten (uit de Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 2023)

Het percentage huisartsen dat aangeeft moeite te hebben met het vervullen van de Avond-, Nacht- en Weekenddiensten (ANW-diensten) is gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren en ligt nu op 32%. Naast deze positieve ontwikkeling in de huisartsenpraktijk zien we tegelijkertijd dat het percentage huisartsenpraktijken dat (tijdelijk) geen patiënten kan aannemen onverminderd hoog is gebleven (60%). Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken, die eind 2023 is gehouden.

Sinds 2018 monitort het Nivel met de jaarlijkse Nivel Huisartsenpraktijkenenquête of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Dit doen we jaarlijks op landelijk niveau en per regio. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen

In alle regio’s in Nederland ervaart minimaal 50% van de huisartsenpraktijken een of meerdere knelpunten. Als we naar de trends over de laatste zes jaar kijken - met gebruikmaking van de resultaten van de vorige praktijkenquêtes - zien we dat verschillende knelpunten elk jaar toenemen. Zo hebben veel praktijken patiëntenstops en is de werkdruk in de praktijken onverminderd hoog.

ANW-actieplan lijkt zijn vruchten af te werpen

In voorgaande jaren gaf 60 tot 70% van de praktijken aan moeite te hebben met het vervullen van de ANW-diensten en in 2023 had  32% van de praktijken hier moeite mee. Deze positieve trend wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het uitvoeren van ‘Actieplan werkdruk in de ANW’ dat per 1 januari 2023 van kracht is. In dit plan, opgesteld door de landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en InEen, de vereniging voor eerstelijnsorganisaties, heeft onder andere als doel de druk van het invullen van de diensten te verdelen over alle huisartsen.  


Werkzaam in een huisartsenpraktijk? Vul komend jaar ook de Nivel-huisartsenpraktijkenenquête in!
Zo helpt u de huisartsenzorg te verbeteren én krijgt u meer inzicht in wat er speelt in huisartsenpraktijken in Nederland.

De resultaten van de enquête zet het Nivel in voor beleidsadvisering, onderzoek en Nivel-kennisproducten, zoals:

  1. Het Skillmix instrument
  2. De IZA-monitor
  3. Capaciteitsramingen voor het Capaciteitsorgaan

Ook andere organisaties kunnen de resultaten uit de enquête gebruiken voor beleid.

Geef u nu op via balanshazorg@nivel.nl.
Heeft uw praktijk in het afgelopen jaar geen Nivel-huisartsenpraktijkenenquête ontvangen? Stuur ons dan een e-mail en wij zorgen ervoor dat u de enquête ontvangt.

Alvast veel dank voor uw deelname!

Over de Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 2023

De cijfers over huisartsenpraktijken in Nederland, die in het jaarrapport 2023 en de bijbehorende regionale factsheets zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de resultaten van de Nivel Huisartsenpraktijkenenquête van 2023 en eerdere jaren. De enquête bestond uit een online vragenlijst die is uitgezet in november en december 2023 onder alle huisartsenpraktijken in Nederland. Daarnaast hebben we gebruikgemaakt van de huisartsenregistraties van Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg. Van de aangeschreven praktijken heeft 10% de vragenlijst ingevuld. De antwoorden zijn gewogen, zodat de cijfers in het rapport representatief zijn voor Nederland en voor de 9 onderscheiden arbeidsmarktregio’s. Alle informatie door de jaren heen over ons onderzoek over regionale arbeidsmarkten voor huisartsen vindt u bij Arbeidsmarkt huisartsenzorg per regio – Beroepenregistraties.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.