Informatie voor patiënten van deelnemende zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Veel zorgverleners in Nederland doen mee aan het verzamelen van zorggegevens ten behoeve van ons onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland. Ook uw zorgverlener kan zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wat houdt dit in, voor u als patiënt?

Het Nivel verzamelt gegevens uit de eerstelijnszorg in opdracht van het ministerie van VWS.

ResultatenOnderzoeksvragen en onderzoeksresultaten

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt de verzamelde gegevens om in te gaan op de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?
  • Hoeveel en welke zorg gebruikt de Nederlandse bevolking?
  • Wat is de kwaliteit van de zorg die in Nederland wordt geleverd?

Antwoorden op deze vragen worden gepubliceerd op de Nivel-website, bij Cijfers over aandoeningen en Cijfers over zorgverlening. Daarnaast publiceren wij alle resultaten van Nivel-onderzoek bij Publicaties, in de vorm van rapporten, factsheets en infographics. Ten slotte verschijnen resultaten van ons onderzoek  (vak)tijdschriften en bijvoorbeeld op websites van het RIVM en het CBS.

Kwaliteit van zorgDoel: kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid

Het uiteindelijke doel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van zorg en gezondheid in Nederland. Die bijdrage wordt niet alleen geleverd via onze onderzoeksresultaten, die terechtkomen in beleid en richtlijnen, maar ook via de zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze zorgverleners ontvangen namelijk terugkoppeling over de zorg die zij hebben geleverd en inzicht in de mate waarin deze zorg verschilt van de zorg die anderen leveren. Met deze spiegelinformatie kunnen zij de kwaliteit van hun zorgverlening verbeteren.

ZorgverlenerDoet uw zorgverlener ook mee?

Zorgverleners die meedoen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vermelden dit op hun website. In hun praktijk hangt doorgaans een informatieve poster en er zijn folders voor patiënten beschikbaar. Hierin staat onder andere beschreven hoe patiënten bezwaar kunnen maken tegen opname van hun gegevens.

U vindt dit informatiemateriaal ook hieronder. Weet u niet of uw gegevens worden verzameld binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn? Vraag het uw zorgverlener!

Patiëntenposter voor in de praktijk
van uw zorgverlener

Poster NZR

Patiëntenfolder voor in de praktijk
van uw zorgverlener

Nivel Flyser NZR

ZorgverlenersWelke gegevens verzamelt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

We gebruiken gegevens die zorgverleners standaard in hun computersysteem registeren. Per zorgdiscipline is er een specificatie beschikbaar van de gegevens die we gebruiken:

Veel aandacht voor de bescherming van uw privacy

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn besteedt veel aandacht aan de privacy van patiënten:

  • We voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. We ontvangen bijvoorbeeld geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden; alle gegevens die we ontvangen zijn gecodeerd door een betrouwbare derde partij (ZorgTTP). Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten.
  • In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan.
  • We houden ons aan de Code Goed Gedrag, zoals opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen Federa, die gaat over het verantwoord gebruik van gegevens in medisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Patiënten die ondanks deze maatregelen bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens voor onderzoek, kunnen dit kenbaar maken aan hun zorgverlener. De betreffende gegevens worden dan niet meer gebruikt door Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Meer wetenMeer weten?

Voor meer informatie over de - zorgvuldige - wijze waarop we met uw privacy als patiënt omgaan:

Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze contactpersoon (rechts). Zij staat u graag te woord!

Korteweg, L . Informatie voor patiënten van deelnemende zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-patienten-van-deelnemende-zorgverleners