Informatie voor patiënten van deelnemende zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Veel zorgverleners in Nederland doen mee aan de gegevensverzameling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Nivel verzamelt de gegevens uit de eerstelijns zorg in opdracht van het ministerie van VWS om de gezondheid en gezondheidszorg in Nederland te monitoren. Ook uw zorgverlener kan zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wat houdt dit in, voor u als patiënt?

De gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar de volgende vragen:
  • Welke gezondheidsproblemen spelen er in de Nederlandse bevolking?
  • Hoeveel en welke zorg gebruikt de Nederlandse bevolking?
  • Wat is de kwaliteit van de zorg die in Nederland wordt geleverd?
     

Antwoorden op deze vragen worden gepubliceerd op deze website van het Nivel, en daarnaast in rapporten, (vak)tijdschriften en bijvoorbeeld op websites van het RIVM en het CBS.

Kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid
Het uiteindelijke doel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is het bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg en gezondheid in Nederland. Die bijdrage wordt niet alleen geleverd via de onderzoeksresultaten die terechtkomen in beleid en richtlijnen, maar ook via de zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties. Deze zorgverleners ontvangen namelijk terugkoppeling over de zorg die zij hebben geleverd en hoe deze zorg verschilt van de zorg die anderen leveren. Met deze spiegelinformatie kunnen zij de kwaliteit van hun zorgverlening verbeteren.

Bescherming van de privacy
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn besteedt veel aandacht aan de privacy van patiënten. Nivel Zorgregistraties voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Zo wordt geen informatie ontvangen waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Er is een privacyreglement opgesteld, waarin precies omschreven staat welke gegevens er worden gebruikt en hoe daarmee wordt omgegaan. Nivel Zorgregistraties volgt de Code Goed Gedrag. Deze code is opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen en gaat over het verantwoord gebruik van gegevens in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Patiënten die ondanks deze maatregelen bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens voor onderzoek, kunnen dit kenbaar maken aan hun zorgverlener. De betreffende gegevens worden dan niet meer door Nivel Zorgregistraties gebruikt.

Meer weten?

Welke gegevens verzamelt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?
Nivel Zorgregistraties gebruikt gegevens die zorgverleners standaard in hun computersysteem registeren.
Een specificatie van die gegevens vindt u hier:

Doet uw zorgverlener ook mee?
Zorgverleners die meedoen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vermelden dit op hun website. Daarnaast hebben zij informatieposters en -folders voor patiënten beschikbaar in de wachtkamer. Daarin staat ook beschreven hoe patiënten bezwaar kunnen maken tegen opname van hun gegevens.

Poster patiëntinformatie

Poster patienteninformatie

Informatie voor patiënten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 27-11-2020; geraadpleegd op 29-11-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-patienten-van-deelnemende-zorgverleners