Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Privacybescherming

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners.

 • Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ontvangt van de deelnemende zorgpraktijken geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden.
 • Er is een privacyreglement opgesteld, waarin precies omschreven staat welke gegevens er worden gebruikt en hoe daar mee wordt omgegaan.
 • Bij de deelnemende zorgpraktijken is sprake van zogenaamde "pseudonimisering aan de bron" via een ‘trusted third party’ (ZorgTTP). Meer technische details over de pseudonimisering leest u hier: Pseudonimisering via ZorgTTP.
 • Nivel Zorgregistraties bevat gegevens die vallen onder het regime van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). De procedures zijn zodanig ingericht dat in Nivel Zorgregistraties herleiding van gegevens redelijkerwijs wordt voorkomen doordat de principes ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ worden toegepast. Nivel Zorgregistraties verzamelt geen NAW-gegevens of geboortedatums.
 • Patiënten die ondanks deze maatregelen bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens, kunnen dit kenbaar maken aan hun zorgverlener, waarna de betreffende gegevens niet door het Nivel voor onderzoek gebruikt zullen worden.
 • De medewerkers van Nivel Zorgregistraties kunnen gegevens van patiënten niet zonder onevenredige tijd en moeite in de databank terugvinden aan de hand van door de patiënt zelf opgegeven niet-specifiek medische kenmerken.
 • Nivel Zorgregistraties eerste lijn houdt zich aan de code Goed Gedrag, die is opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.
 • Gegevens worden naar het Nivel verzonden via een beveiligde verbinding.
 • Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd.
   

In deze FAQ vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden.


 

Privacybescherming Nivel Zorgregistraties. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 29-05-2019; geraadpleegd op 16-09-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/privacybescherming