Informatie voor de behandelaars - Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen

Als uw patiënt deelneemt aan het onderzoek Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen, dan is het belangrijk dat ook u als behandelaar uw rol kunt vervullen in dit onderzoek.

U bent een arts, behandelaar of zorgverlener van een persoon bij wie het stroomstootwapen is gebruikt. Dan hebben wij ook u nodig voor ons landelijk wetenschappelijk onderzoek uit naar de mogelijke gezondheidseffecten als gevolg van de inzet van het stroomstootwapen in de Nederlandse politiepraktijk.

Nivel-icoon-lampjeDoel studie: inzicht in gezondheidseffecten bij álle personen die zijn blootgesteld aan het stroomstootwapen

Met de studie beogen we zicht te krijgen op de gezondheidseffecten van alle personen die in Nederland in de periode 2022-2024 werden blootgesteld aan het stroomstootwapen. Het merendeel van deze personen wordt medisch beoordeeld door een forensisch arts. Deze werkwijze voldoet echter niet voor doelpersonen die zich in een GGZ-instelling bevonden bij de inzet van het stroomstootwapen, dan wel na inzet van het stroomstootwapen naar een GGZ-instelling zijn gebracht.

Door juridische beperkingen is het niet mogelijk om een medische beoordeling voor dit onderzoek door een forensisch arts uit te voeren bij personen in een GGZ-instelling. Ook kan de forensisch arts de mentale toestand van de doelpersoon niet beoordelen noch de psychische gevolgen van het gebruik van het wapen of de reden voor de opname in een GGZ-instelling. Deze kwetsbare personen lopen echter juist meer risico op gezondheidsklachten na de inzet van het stroomstootwapen dan anderen, bijvoorbeeld vanwege middelengebruik, psychische gesteldheid, medicatie en medische risico’s. Daarom hebben we een verdiepingsstudie opgezet waarin we deze personen op een andere manier includeren.

Tweeledige opzet onderzoek

Onze verdiepingsstudie betreft onderzoek onder een belangrijke groep (kwetsbare) personen die in aanraking zijn geweest met het stroomstootwapen. Het gaat onder andere om personen die ten tijde van of direct na de inzet van het wapen in een GGZ-instelling zijn opgenomen. De studie kent de volgende onderdelen:

  • een eenmalig diepte-interview met 35 personen; hierin vragen we naar de psychische en somatische gezondheidsklachten voor en na het stroomstootwapenincident
  • een gerichte uitvraag, met toestemming van de doelpersoon, van relevante (medische) gegevens bij de behandelaar

Uw mogelijke rol

Wij verzoeken u om uw patiënt of cliënt te wijzen op ons onderzoek:

  • U kunt hiertoe verwijzen naar de Nivel-websitepagina Deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen.
  • Indien u eerder al een informatiepakketje van ons heeft ontvangen, kunt u de patiënt de uitnodigingsbrief en informatiebrief met het toestemmingsformulier uit dit pakketje geven.

Welke informatie hebben we van u nodig, over uw patiënt?

Als uw patiënt deelneemt aan het onderzoek (en het toestemmingsformulier heeft ingevuld), dan zullen wij ook u om informatie vragen.
Graag ontvangen wij van u enkele gegevens uit het medische dossier van de patiënt, gegevens die in relatie staan met het gebruik van het stroomstootwapen op de patiënt.

In het document Vragenlijst behandelend arts Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen leest u om welke gegevens het precies gaat en hoe we deze gebruiken voor ons onderzoek. Ook vindt u hier informatie over onze gegevensbescherming en de medisch-ethische toetsing voor dit onderzoek. Dit onderzoek is beoordeeld door de niet-WMO-toetsingscommissie van het Amsterdam UMC. Volgens deze commissie valt dit onderzoek niet onder de WMO (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen).

Gegevensbescherming

Wanneer u deze gegevens met ons deelt, bewaren wij deze niet langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van Nivel-onderzoek, behandelen we strikt vertrouwelijk. De medische gegevens die we bij u opvragen worden gepseudonimiseerd. In rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen over wie het gaat. Uw cliënt kan zijn of haar toestemming voor het gebruik van de gegevens op ieder moment intrekken.

Bij het verwerken van onderzoeksgegevens houden wij ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek). Ook houden we ons aan de gedragscode voor het gebruik van persoonsgegevens van de VSNU, die geldt voor het hele veld van sociaalwetenschappelijk onderzoek.


Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking!

Nivel-icoon-pijlContact

We kunnen ons voorstellen dat u vragen die u nog heeft wilt bespreken met de onderzoekers. Hiervoor kunt u contact opnemen met de personen in de rubriek Contact. Zijn komen graag met u in gesprek!

Scherpenzeel, A . Informatie voor de behandelaars - Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 13-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/rampen-en-milieudreigingen/monitor-stroomstootwapen/informatie-voor-de-behandelaars-gezondheidsmonitor-stroomstootwapen