Onze organisatiestructuur

Stichting Het Nivel - Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg – is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk. Het Nivel wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt hier toezicht op.

Zo’n 110 wetenschappers onderzoeken bij het Nivel allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken er ongeveer 60 professionals in onderzoeksgerelateerde functies en in functies gericht op bedrijfsvoering.

Nivel organogram FOO 600px

Toelichting bij de onderdelen

Raad van ToezichtRaad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Nivel bestaat uit vijf leden, die gezamenlijk toezicht houden op het bestuur door de Raad van Bestuur: 

H.J. (Henk) Smid (voorzitter)
 • Voorzitter Wetenschappelijke Adviescommissie Eenzaamheid van VWS
 • Voorzitter van de Stuurgroep Hoofdzaken (van ZonMw, Hersenstichting NWO, Health Holland en Mind)
 • Voorzitter van het bestuur van Stichting Life Sciences and Health/Health-Holland
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Rijnhoven
 • Voorzitter Raad van Toezicht World Animal Projection Nederland
 • Voorzitter Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid
 • Voorzitter van de werkgroep kwaliteitsstandaard DSD (differences of sexual development) van het Kennis Instituut Medisch Specialisten
 • Lid van het Comité van Advies van de Johannes Wier Stichting
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting ExtraZorg Samen
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Koraal Groep
 • Lid van de Raad van Toezicht Nederlandse Transplantatie Stichting
   
 Henk Smid
Prof. dr. A.T.F. (Aartjan) Beekman (lid)
 • Hoogleraar Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Informatievoorziening Zorg
 • Lid Stuurgroep Landelijke Agenda Suicidepreventie
 • Scientific advisory board The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA)
 • Voorzitter NIOD wetenschappelijke begeleidingscommissie van het onderzoek naar de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Lid Expertgroep Kwaliteits Statuut GGz, ZiN
 • Begeleidingscommissie onderzoeksprogramma Ambulantisering GGDAmsterdam
 • Voorzitter SKMS Landelijke Richtlijn Suicidaal gedrag
 • Lid richtlijn ‘Psychiatrische Diagnostiek’. SKMS Richtlijn Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Lid Generieke Richtlijn Diagnostiek van psychische stoornissen. AKWA
 • Editorial Board American Journal of Geriatric Psychiatry
 • Editorial Board Brazilian Journal of Psychiatry
 • Editorial Board Journal of Aging and Mental Health
 • Lid Stuurgroep landelijk netwerk persisterende depressie
H.J. (Erik) Dannenberg (lid)
 • Voorzitter Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein (hoofdfunctie)
 • Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie SWZ in Zwolle
 • Voorzitter Raad van Toezicht Triade Vitree
 • Voorzitter Stichting Present Nederland
 • Voorzitter Academische Werkplaats Impuls
 • Lid Governance Innovatie- en Adviescommissie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ-IAC)
 • Lid ZonMw-commissie "Versterking organisatie eerstelijnszorg"
 • Bestuurslid van Stichting Gedragswerk
 • Voorzitter van de ZonMw-commissie 'Wat werkt voor de jeugd'
 • Eigenaar adviesbureau Dannenberg
   
 Erik Dannenberg
Drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg (lid)
 • Lid Raad van Bestuur LUMC (hoofdfunctie)
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank
 • Lid Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB)
 • Voorzitter Commissie DoelmatigheidsOnderzoek ZonMw.
   
  Frida van den Maagdenberg
Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij (lid)
 • Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland (hoofdfunctie)
 • Hoogleraar interne geneeskunde leerstoel Geriatrie / Ouderengeneeskunde RUG/UvA
 • Internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater
 • Voorzitter bestuursadviescommissie Kwaliteit en Organisatie NVZ
 • Lid raad van toezicht zorgpartners Friesland
 • Bestuurder bij Stichting Effectieve Ouderenzorg (SEO)
 • Lid raad van toezicht bij het platform kanker.nl Voorzitter van de adviescommissie ‘veelbelovende zorg’ van het Zorginstituut Nederland.
  Sophia de Rooij

Wet normering topinkomens (WNT)
Overeenkomstig de Wet normering topinkomens (WNT) publiceert het Nivel over de bezoldiging van zijn topfunctionarissen. Dit ziet u terug in het Nivel-overzicht met topinkomens vanaf 2019.

Raad van Bestuur Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de stichting 'het Nivel' en bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur en een lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Cordula Wagner Prof. dr. C. (Cordula) Wagner
Voorzitter Raad van Bestuur
Petra Barendse Dr. ir. P. (Petra) Baarendse
Lid Raad van Bestuur

Afdelingshoofden OnderzoekNivel-onderzoeksafdelingen

Naast de Raad van Bestuur maken de hoofden van de drie onderzoeksafdelingen deel uit van het Managementteam.

Jany Rademakers Prof. dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers
Jeroen Hasselaar Prof. dr. G.J. (Jeroen) Hasselaar
Hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg
Judith de Jong Prof. dr. J.D. (Judith) de Jong
Hoofd onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Zorg

OnderzoeksteamsNivel-onderzoekprogramma's en -teams

Binnen de drie onderzoeksafdelingen lopen diverse onderzoeksprogramma's. Elk programma wordt geleid door een programmaleider, een programmamanager of een senior onderzoeker. Deze stuurt een eigen onderzoeksteam aan. Samen met het de leden van de Raad van Bestuur en de onderzoeksafdelingshoofden vormen de programmaleiders/-managers de Staf van het Nivel.

Onderzoeksgerelateerde teamsOnderzoeksgerelateerde teams

Bij het Nivel zijn vele professionals aan het werk om het onderzoek van het Nivel mogelijk te maken, om onderzoekers te voorzien van (data-)informatie over ziekte en zorg en om (de resultaten van) onderzoek uit te dragen. Zij werken in verschillende teams en hebben verschillende rollen.

Cluster Panel- en Survey-onderzoek

De medewerkers van het Cluster Panel- en Survey-onderzoek zetten (vragenlijst)onderzoek uit bij onze panels en zorgen ervoor dat de data die hieruit voorkomen veilig, up-to-date en betrouwbaar zijn, klaar voor gebruik in onderzoek. Ook ‘beheren’ zij de panels; ze onderhouden de contacten met deelnemende panelleden en werven nieuwe leden.

Cluster Routine Zorgdata

Routine zorgdata - kort voor ‘routinematig vastgelegde zorgdata’ - worden gegenereerd uit de vele zorggegevens die eerstelijnszorgverleners (aangesloten bij onze registratiesystemen) routinematig registreren in hun elektronische zorgdossiers. De data vormen een belangrijke bron van onderzoek; ze bevatten waardevolle informatie over zorggebruik, zorgbehoefte en uitkomsten of kwaliteit van zorg.

 • Data-experts van het Cluster Routine Zorgdata zorgen ervoor dat de gegevens veilig en gestructureerd worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt tot eenduidige cijfers over ziekte en zorg, up-to-date en klaar voor gebruik in onderzoek.
 • De relatiebeheerders van het team Cluster Routine Zorgdata leggen en onderhouden de contacten met de zorgverleners die deelnemen aan onze registratiesystemen.

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum bestaat uit een hoofd Kenniscentrum, twee wetenschapsmarketeers, een webmaster en een administratief medewerker. Het team geeft invulling aan de ambitie van het Nivel om gezien te worden als een toonaangevend onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg, met een mix van drie activiteiten: kenniscommunicatie, corporate communicatie en de inzet op interactie met het brede veld van gezondheidszorg(onderzoek):

 • Op het vlak van kenniscommunicatie zorgt het Kenniscentrum er samen met de Nivel-onderzoekers voor dat de onderzoeksresultaten en de betekenis ervan - in de context van gezondheidszorg - aantrekkelijk en kernachtig worden uitgedragen en breed worden verspreid, onder andere via de Nivel-website.
 • Op het vlak van corporate communicatie is het team erop gericht het Nivel als onderzoeksinstituut herkenbaar en zelfbewust naar buiten te laten treden.
 • Op het vlak van interactie met het veld van gezondheidszorg(onderzoek) heeft het Kenniscentrum een adviserende rol bij het strategisch inzetten van kennisbijeenkomsten die onze onderzoekers organiseren.

Teams BedrijfsvoeringTeams Bedrijfsvoering

Onder Bedrijfsvoering vallen verschillende teams die ervoor zorgdragen dat het Nivel als organisatie goed draait: Financiële zaken en Control, Projectbeheer, Personeelszaken, ICT, Facilitaire Zaken, Salarisadministratie en de Secretariaten.

Zenderen, I, van (Nivel Kenniscentrum). Onze organisatiestructuur. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 17-05-2024; geraadpleegd op 12-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/onze-organisatiestructuur