Onze organisatiestructuur

De stichting ‘Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg’ – het Nivel – is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk. Het Nivel wordt bestuurd door de directie en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur door de directie.

Zo’n 110 wetenschappers onderzoeken bij het Nivel allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken er ongeveer 80 professionals in onderzoeksgerelateerde functies en in functies gericht op bedrijfsvoering.

OrganisatieOrganogram

Organogram

Toelichting op de bedrijfsonderdelen

 • Onze directie (lichtgrijs) bestuurt de stichting 'het Nivel' en de Raad van Toezicht (donkergrijs) houdt toezicht op het bestuur.
 • Onze onderzoekers (groen) onderzoeken allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Zij krijgen volop de kans extra opleiding te volgen en te bouwen aan een netwerk en worden gestimuleerd een proefschrift te schrijven.
 • Onze medewerkers in onderzoeksgerelateerde functies (roze) zorgen ervoor dat het onderzoek gedaan kan worden. Zij beheren onze onderzoeksinfrastructuur met panels en registratiesystemen, zij verrichten ondersteunende onderzoekswerkzaamheden en zij zorgen ervoor dat ons onderzoek helder en aantrekkelijk wordt gepresenteerd aan breed publiek.
 • Onze medewerkers bedrijfsvoering (blauw) zorgen ervoor dat het Nivel als organisatie goed functioneert, een belangrijke voorwaarde voor het verrichten van al ons onderzoek.

Panels met patiënten, cliënten en burgersRaad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Nivel (donkergrijs in het organogram) bestaat uit vijf leden, die gezamenlijk toezicht op het bestuur door de directie: 

H.J. (Henk) Smid (voorzitter)
 • Voorzitter Wetenschappelijke Adviescommissie Eenzaamheid van VWS
 • Voorzitter van de Stuurgroep Hoofdzaken (van ZonMw, Hersenstichting en Mind)
 • Voorzitter van het bestuur van Stichting Life Sciences and Health/Health-Holland
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Rijnhoven
 • Voorzitter Raad van Toezicht World Animal Projection Nederland
 • Voorzitter Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid
 • Voorzitter van diverse werkgroepen van het Kennis Instituut Medisch Specialisten
 • Lid van de beoordelingscommissie van het Nationaal Rampenfonds
 • Lid van het Comité van Advies van de Johannes Wier Stichting
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting ExtraZorg Samen
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Koraal Groep
 • Lid van de Raad van Toezicht Nederlandse Transplantatie Stichting
   
 Henk Smid
H.J. (Erik) Dannenberg (lid)
 • Voorzitter Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein (hoofdfunctie)
 • Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie SWZ in Zwolle
 • Voorzitter Stichting Present Nederland
 • Voorzitter Academische Werkplaats Impuls
 • Lid Governance Innovatie- en Adviescommissie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ-IAC)
 • Eigenaar adviesbureau Dannenberg


   
 Erik Dannenberg
Prof. dr. ir. A.G. (Tanja) van der Lippe (lid)
 • Hoogleraar Sociologie verbonden aan de afdeling Sociologie / ICS van Universiteit Utrecht (hoofdfunctie)
 • Voorzitter van de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht
 • Voorzitter Interuniversity Center of Social Science Theory and Methodology (ICS)
 • Onderzoeksdirecteur ICS Utrecht
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Lid van de European Academy of Sociology
 • Lid van de redactieraad van Oxford Bibliographies in Sociology
 • Lid van de redactieraad van the Encyclopedia of Quality of Life Research, Springer
 • Lid van de redactie van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad NIDI
 • Lid wetenschappelijk adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen NWO
 • Lid Management Board Odissei
 • Voorzitter Sociaal Wetenschappelijke Raad KNAW
   
  Tanja van der Lippe
Drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg (lid)
 • Lid Raad van Bestuur AMC (hoofdfunctie)
 • Lid Raad van Bestuur VUmc (hoofdfunctie)
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank
 • Lid Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting SPCT
 • Bestuurder bij Stichting Pharmagister
   
  Frida van den Maagdenberg
Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij (lid)
 • Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland (hoofdfunctie)
 • Hoogleraar interne geneeskunde leerstoel Geriatrie / Ouderengeneeskunde RUG/UvA
 • Internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater
 • Lid Kwaliteitsraad Zorginstituut
 • Voorzitter bestuursadviescommissie Kwaliteit en Organisatie NVZ
 • Bestuurder bij Stichting Effectieve Ouderenzorg (SEO)
   
  Sophia de Rooij

Wet normering topinkomens (WNT)
Overeenkomstig de Wet normering topinkomens (WNT) publiceert het Nivel over de bezoldiging van zijn topfunctionarissen. Dit ziet u terug in het Nivel-overzicht met topinkomens vanaf 2018.

Organisatie beleidsorganisatieManagementteam en Staf

Naast de directie van het Nivel (lichtgrijs in het organogram) maken de hoofden van de drie onderzoeksafdelingen (donkergroen in het organogram) deel uit van het managementteam. Het managementteam vormt samen met de programmaleiders (lichtgroen in het organogram) van de onderzoeksprogramma's de wetenschappelijke staf
Iedere programmaleider stuurt een team onderzoekers aan op zijn of haar onderzoeksgebied. De meeste programmaleiders hebben tevens een stoel als hoogleraar bij een (of meer) van de Nederlandse en/of buitenlandse universiteiten. In totaal lopen er 13 onderzoeksprogramma's bij het Nivel.

Managementteam: Directie en Afdelingshoofden
Directie  
Cordula Wagner Prof. dr. C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel; projectleider Patiëntveiligheid
Afdelingshoofden  
Jany Rademakers Prof. dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers; projectleider Gezondheidsvaardigheden en Patiëntenparticipatie
Jeroen Hasselaar Dr. G.J. (Jeroen) Hasselaar
Hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg
Judith de Jong Prof. dr. J.D. (Judith) de Jong
Hoofd onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Zorg, Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
C.S.J.M. (Cees) de Vet Cees de Vet
Hoofd Bedrijfsvoering a.i.
Staf: Managementteam en Programmaleiders onderzoeksprogramma’s
Programmaleiders  
Ronald Batenburg Prof. dr. R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg
Hennie Boeije Dr. H. (Hennie) Boeije
Programmaleider Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Dolf de Boer Nanne Bos, PhD
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntperspectief
Liset van Dijk Prof. dr. ir. L. (Liset) van Dijk
Programmaleider Farmaceutische Zorg
Michel Dückers Prof. dr. M.L.A. (Michel) Dückers
Programmaleider Rampen en Milieudreigingen
Sandra van Dulmen Prof. dr. A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg
Anneke Francke Prof. dr. A.L. (Anneke) Francke
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg
Roland Friele Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele
Programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg
Bart Knottnerus B.J. (Bart) Knottnerus, MD, PhD
Programmaleider Huisartsenzorg
Willemijn Meijer W.M. (Willemijn) Meijer, PhD
Programmaleider Paramedische Zorg
Lilian van Tuyl L.H.D. (Lilian) van Tuyl, PhD, MBA
Programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg
Robert Verheij Prof. dr. R.A. (Robert) Verheij
Programmaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

ToezichtOnderzoeksteams

Het wetenschappelijk onderzoekspersoneel is samengesteld uit een heterogene groep van meer dan honderd onderzoekers (lichtgroen in het organogram). Er is een kern van senior onderzoekers, die breed inzetbaar zijn, naast een groep (veelal jongere) postdoc onderzoekers, onderzoekers en promovendi, die concrete onderzoeksprojecten uitvoeren. Alle onderzoekers maken deel uit van een van onze 13 onderzoeksteams die onderzoek doen in een van onze 13 onderzoeksprogramma’s, die geleid worden door een programmaleider dan wel senior onderzoekerVerschillende Nivel-onderzoekers zijn als bijzonder hoogleraar verbonden aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Hierdoor zijn we stevig ingebed in de wetenschap en kunnen we een spilfunctie vervullen tussen wetenschap, beleid en praktijk.

TeamOnderzoeksgerelateerde teams

Bij het Nivel zijn er zo’n 50 professionals aan het werk om het onderzoek dat we doen mogelijk te maken, om onderzoekers te ondersteunen en om (de resultaten van) onderzoek uit te dragen. Zij werken in verschillende teams en hebben verschillende rollen (roze in het organogram):

Cluster Panel- en Survey-onderzoek

De medewerkers van het Cluster Panel- en Survey-onderzoek zetten (vragenlijst)onderzoek uit bij onze panels en zorgen ervoor dat de data die hieruit voorkomen veilig, up-to-date en betrouwbaar zijn, klaar voor gebruik in onderzoek. Ook ‘beheren zij de panels’; ze onderhouden de contacten met deelnemende panelleden en werven nieuwe leden.

Cluster Routine Zorgdata

Medewerkers van het Cluster Routine Zorgdata - kort voor ‘routinematig vastgelegde zorgdata’ - zorgen ervoor dat onze kennisinfrastructuur van registraties en monitors op een veilige manier functioneert en bovendien up-to-date en representatief is.

Routinematig vastgelegde zorgdata – vastgelegd tijdens het zorgproces van een patiënt – bevatten informatie over zorggebruik, zorgbehoefte en uitkomsten of kwaliteit van zorg. Door onderzoek te doen met deze data kunnen vele inzichten ontstaan die te gebruiken zijn voor kwaliteitsverbetering van de zorg. 

Onze data-experts dragen zorg voor het gestructureerd en veilig verzamelen van vele zorggegevens die eerstelijns zorgverleners routinematig registreren in hun elektronische zorgdossiers. Vervolgens verwerken zij die zorggegevens tot eenduidige zorgdata, klaar voor gebruik in onderzoek. Daarnaast kent het team Cluster Routine Zorgdata verschillende medewerkers die de contacten leggen en onderhouden met de zorgverleners die deelnemen aan ons registratiesysteem.

Kenniscentrum

Medewerkers van het Kenniscentrum zorgen er samen met de onderzoekers voor dat hun onderzoek helder, aantrekkelijk en kernachtig wordt uitgedragen. Aandachtspunt hierbij - en bij alle uitingen van het Nivel - is dat het Nivel als onderzoeksinstituut herkenbaar en zelfbewust naar buiten treedt. Naast een inhoudelijke component speelt het ontwikkelen en beheren van de Nivel-website hierin een belangrijke rol.

Secretariaten

De Secretariaten ondersteunen onderzoekers tijdens het onderzoekstraject en bij de vele organisatorische aangelegenheden die daarbij komen kijken. Ook helpen zij mee met het vervatten van resultaten van onderzoek (publicaties) in een van de herkenbare Nivel-formats (rapport, factsheet).

SamenwerkingsverbandTeams Bedrijfsvoering

Onder Bedrijfsvoering vallen verschillende teams die ervoor zorgdragen dat het Nivel als organisatie goed draait (donkerblauw en lichtblauw in het organogram). Denk aan de teams Personeelszaken, ICT, Facilitaire Zaken en Administratie. Ook de Secretariaten spelen hierin een rol.

 

Nivel Kenniscentrum. Onze organisatiestructuur. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-01-2023; geraadpleegd op 01-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/organisatiestructuur