Onze organisatiestructuur

De stichting ‘Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg’ – het Nivel – is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk. Het Nivel wordt bestuurd door de de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt hier toezicht op.

Zo’n 110 wetenschappers onderzoeken bij het Nivel allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken er ongeveer 60 professionals in onderzoeksgerelateerde functies en in functies gericht op bedrijfsvoering.

OrganogramOrganogram

Toelichting op de bedrijfsonderdelen

Raad van ToezichtRaad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Nivel (donkergrijs) bestaat uit vijf leden, die gezamenlijk toezicht houden op het bestuur door de Raad van Bestuur: 

H.J. (Henk) Smid (voorzitter)
 • Voorzitter Wetenschappelijke Adviescommissie Eenzaamheid van VWS
 • Voorzitter van de Stuurgroep Hoofdzaken (van ZonMw, Hersenstichting NWO, Health Holland en Mind)
 • Voorzitter van het bestuur van Stichting Life Sciences and Health/Health-Holland
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Rijnhoven
 • Voorzitter Raad van Toezicht World Animal Projection Nederland
 • Voorzitter Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid
 • Voorzitter van de werkgroep kwaliteitsstandaard DSD (differences of sexual development) van het Kennis Instituut Medisch Specialisten
 • Lid van het Comité van Advies van de Johannes Wier Stichting
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting ExtraZorg Samen
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Koraal Groep
 • Lid van de Raad van Toezicht Nederlandse Transplantatie Stichting
   
 Henk Smid
Prof. dr. A.T.F. (Aartjan) Beekman (lid)
 •     Afdelingshoofd Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Hoogleraar Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Informatievoorziening Zorg
 • Lid Stuurgroep Landelijke Agenda Suicidepreventie
 • Scientific advisory board The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA)
 • Voorzitter NIOD wetenschappelijke begeleidingscommissie van het onderzoek naar de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Lid Expertgroep Kwaliteits Statuut GGz, ZiN
 • Begeleidingscommissie onderzoeksprogramma Ambulantisering GGDAmsterdam
 • Voorzitter SKMS Landelijke Richtlijn Suicidaal gedrag
 • Lid richtlijn ‘Psychiatrische Diagnostiek’. SKMS Richtlijn Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Lid Generieke Richtlijn Diagnostiek van psychische stoornissen. AKWA
 • Editorial Board American Journal of Geriatric Psychiatry
 • Editorial Board Brazilian Journal of Psychiatry
 • Editorial Board Journal of Aging and Mental Health
 • Lid Stuurgroep landelijk netwerk persisterende depressie
H.J. (Erik) Dannenberg (lid)
 • Voorzitter Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein (hoofdfunctie)
 • Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie SWZ in Zwolle
 • Voorzitter Stichting Present Nederland
 • Voorzitter Academische Werkplaats Impuls
 • Lid Governance Innovatie- en Adviescommissie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ-IAC)
 • Lid ZonMw-commissie "Versterking organisatie eerstelijnszorg"
 • Bestuurslid van Stichting Gedragswerk
 • Voorzitter van de ZonMw-commissie 'Wat werkt voor de jeugd'
 • Eigenaar adviesbureau Dannenberg


   
 Erik Dannenberg
Drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg (lid)
 • Lid Raad van Bestuur LUMC (hoofdfunctie)
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank
 • Lid Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB)
   
  Frida van den Maagdenberg
Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij (lid)
 • Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland (hoofdfunctie)
 • Hoogleraar interne geneeskunde leerstoel Geriatrie / Ouderengeneeskunde RUG/UvA
 • Internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater
 • Voorzitter bestuursadviescommissie Kwaliteit en Organisatie NVZ
 • Lid raad van toezicht zorgpartners Friesland
 • Bestuurder bij Stichting Effectieve Ouderenzorg (SEO)
 • Lid raad van toezicht bij het platform kanker.nl Voorzitter van de adviescommissie ‘veelbelovende zorg’ van het Zorginstituut Nederland.
  Sophia de Rooij

Wet normering topinkomens (WNT)
Overeenkomstig de Wet normering topinkomens (WNT) publiceert het Nivel over de bezoldiging van zijn topfunctionarissen. Dit ziet u terug in het Nivel-overzicht met topinkomens vanaf 2019.

Raad van Bestuur Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de stichting 'het Nivel' en bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur en een lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht (donkergrijs) houdt toezicht op het bestuur.

Cordula Wagner Prof. dr. C. (Cordula) Wagner
Voorzitter Raad van Bestuur; projectleider Patiëntveiligheid
Cordula Wagner Dr. ir. P. (Petra) Baarendse
Lid Raad van Bestuur; hoofd Bedrijfsvoering

Afdelingshoofden OnderzoekAfdelingshoofden Onderzoek

Naast de Raad van Bestuur maken de hoofden van de drie onderzoeksafdelingen (donkergroen) deel uit van het Managementteam.

Jany Rademakers Prof. dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers; projectleider Gezondheidsvaardigheden en Patiëntenparticipatie
Jeroen Hasselaar Prof. dr. G.J. (Jeroen) Hasselaar
Hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg
Judith de Jong Prof. dr. J.D. (Judith) de Jong
Hoofd onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Zorg; programmaleider Zorgstelsel en Sturing

OnderzoeksteamsProgrammaleiders, hun onderzoekprogramma's en onderzoeksteams

Bij het Nivel lopen 14 onderzoeksprogramma's (lichtgroen). Elk programma wordt geleid door een programmaleider, die een eigen onderzoeksteam aanstuurt. De meeste programmaleiders hebben tevens een stoel als hoogleraar bij een (of meer) van de Nederlandse en/of buitenlandse universiteiten.

Samen met het de Raad van Bestuur en de Onderzoeksafdelingshoofden maken de volgende programmaleiders deel uit van de wetenschappelijke Staf.

Ronald Batenburg Prof. dr. R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg
Hennie Boeije Dr. H. (Hennie) Boeije
Programmaleider Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Nanne Bos N. (Nanne) Bos, PhD
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntperspectief
Liset van Dijk Prof. dr. ir. L. (Liset) van Dijk
Programmaleider Farmaceutische Zorg
Michel Dückers Prof. dr. M.L.A. (Michel) Dückers
Programmaleider Rampen en Milieudreigingen
Sandra van Dulmen Prof. dr. A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg
Anneke Francke Prof. dr. A.L. (Anneke) Francke
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg
Roland Friele Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele
Programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg
Judith de Jong Prof. dr. J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing , tevens hoofd onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Zorg
Bart Knottnerus B.J. (Bart) Knottnerus, MD, PhD
Programmaleider Huisartsenzorg
Vacant
Infectieziekten
Willemijn Meijer W.M. (Willemijn) Meijer, PhD
Programmaleider Paramedische Zorg
Lucy Overbeek  Dr. L. (Lucy) Overbeek
Programmamanager Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Lilian van Tuyl L.H.D. (Lilian) van Tuyl, PhD, MBA
Programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg
Robert Verheij Prof. dr. R.A. (Robert) Verheij
Programmaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Onderzoekers

De onderzoeksteams zijn samengesteld uit een heterogene groep van meer dan honderd onderzoekers. Er is een kern van senior onderzoekers, die breed inzetbaar zijn, naast een groep (veelal jongere) postdoc onderzoekers, onderzoekers en promovendi, die concrete onderzoeksprojecten uitvoeren. Ook verschillende Nivel-onderzoekers zijn als bijzonder hoogleraar verbonden aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Hierdoor zijn we stevig ingebed in de wetenschap en kunnen we een spilfunctie vervullen tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Onderzoeksgerelateerde teamsOnderzoeksgerelateerde teams

Bij het Nivel zijn vele professionals aan het werk om het onderzoek dat we doen mogelijk te maken, om onderzoekers te voorzien van (data-)informatie over ziekte en zorg en om (de resultaten van) onderzoek uit te dragen. Zij werken in verschillende teams en hebben verschillende rollen (roze).

Cluster Panel- en Survey-onderzoek

De medewerkers van het Cluster Panel- en Survey-onderzoek zetten (vragenlijst)onderzoek uit bij onze panels en zorgen ervoor dat de data die hieruit voorkomen veilig, up-to-date en betrouwbaar zijn, klaar voor gebruik in onderzoek. Ook ‘beheren’ zij de panels; ze onderhouden de contacten met deelnemende panelleden en werven nieuwe leden.

Cluster Routine Zorgdata

Routine zorgdata - kort voor ‘routinematig vastgelegde zorgdata’ - worden gegenereerd uit de vele zorggegevens die eerstelijnszorgverleners (aangesloten bij onze registratiesystemen) routinematig registreren in hun elektronische zorgdossiers. De data vormen een belangrijke bron van onderzoek ze bevatten waardevolle informatie over zorggebruik, zorgbehoefte en uitkomsten of kwaliteit van zorg.
De data-experts van het Cluster Routine Zorgdata zorgen ervoor dat de gegevens veilig en gestructureerd worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt tot eenduidige cijfers over ziekte en zorg, up-to-date en klaar voor gebruik in onderzoek.
De relatiebeheerders van het team Cluster Routine Zorgdata leggen en onderhouden de contacten met de zorgverleners die deelnemen aan onze registratiesystemen.

International Support Office

Het ‘binnenhalen’, uitvoeren en opleveren van (work packages) binnen internationale onderzoeksprojecten is op sommige vlakken een vak apart. Met hun expertise bieden de medewerkers van het International Support Office ondersteuning bij internationaal onderzoek. Het team bestaat uit een programmamana­ger Internationale projecten, een projectcontroller (die ingaat op begrotingsvraagstukken), een juridisch adviseur en een secretaresse.

Kenniscentrum

Medewerkers van het Kenniscentrum zorgen er samen met de onderzoekers voor de onderzoeksresultaten en de betekenis ervan in de context van gezondheidszorg aantrekkelijk en kernachtig worden uitgedragen en breed worden verspreid. Aandachtspunt hierbij is het Nivel als onderzoeksinstituut herkenbaar en zelfbewust naar buiten te laten treden. Deze beide perspectieven, een gericht op kenniscommunicatie en een op corporate communicatie - hanteert het Kenniscentrum ook in bij het ontwikkelen en beheren van de Nivel-website.

Secretariaten

De Secretariaten ondersteunen onderzoekers tijdens het onderzoekstraject en bij de vele organisatorische aangelegenheden die daarbij komen kijken. Ook helpen zij mee met het vervatten van resultaten van onderzoek (publicaties) in een van de herkenbare Nivel-formats (rapport, factsheet).

Teams BedrijfsvoeringTeams Bedrijfsvoering

Onder Bedrijfsvoering vallen verschillende teams die ervoor zorgdragen dat het Nivel als organisatie goed draait (blauw): Project Control, Personeelszaken, ICT, Facilitaire Zaken en Administratie. Ook de Secretariaten spelen hierin een rol.

 

Zenderen, I, van (Nivel Kenniscentrum). Onze organisatiestructuur. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-12-2023; geraadpleegd op 06-12-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/organisatiestructuur