Onze organisatiestructuur

De stichting ‘Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg’ – het Nivel – is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk. Het Nivel wordt bestuurd door de directie en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur door de directie.

Zo’n honderd wetenschappers onderzoeken bij het Nivel allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken er ongeveer zestig professionals in onderzoeksgerelateerde en ondersteunende functies. De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

OrganisatieOrganogram

Organogram Nivel

Toelichting bij de verschillende onderdelen in het organogram:

Panels met patiënten, cliënten en burgersRaad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Nivel (donkergrijs in het organogram) bestaat uit vijf leden, die gezamenlijk toezicht op het bestuur door de directie: 

H.J. (Henk) Smid (voorzitter)
 • Adviseur ZonMw, en vanuit die functie:
  • Voorzitter Wetenschappelijke Adviescommissie Eenzaamheid van VWS
  • Voorzitter van de Stuurgroep Hoofdzaken (van ZonMw, Hersenstichting en Mind)
  • Voorzitter van het bestuur van Stichting Life Sciences and Health/Health-Holland
 • Voorzitter Nationaal Comité Advies Dierproevenbeleid
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Academy Het Dorp (tot november 2021)
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting ExtraZorg Samen
 Henk Smid
H.J. (Erik) Dannenberg (lid)
 • Voorzitter Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein
 • Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Voorzitter Raad van Toezicht Viattence, wonen, zorg en welzijn tussen Zwolle en Apeldoorn
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie SWZ in Zwolle
 • Voorzitter Stichting Present Nederland
 • Voorzitter VWS Meerjarenprogramma Depressiepreventie
 • Voorzitter Academische Werkplaats Impuls
 • Lid Governance Innovatie- en Adviescommissie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ-IAC)

 Erik Dannenberg
Prof. dr. ir. A.G. (Tanja) van der Lippe (lid)
 • Hoogleraar Sociologie verbonden aan de afdeling Sociologie / ICS van Universiteit Utrecht
 • Voorzitter van de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht
 • Voorzitter Interuniversity Center of Social Science Theory and Methodology (ICS)
 • Onderzoeksdirecteur ICS Utrecht
 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)
 • Lid van de European Academy of Sociology
 • Lid van de redactieraad van Oxford Bibliographies in Sociology
 • Lid van de redactieraad van the Encyclopedia of Quality of Life Research, Springer
 • Lid van de redactie van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad NIDI
 • Lid wetenschappelijk adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen NWO
 • Lid Management Board Odissei
 • Voorzitter Sociaal Wetenschappelijke Raad KNAW
   
  Tanja van der Lippe
Drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg (lid)
 • Lid Raad van Bestuur AMC
 • Lid Raad van Bestuur VUmc
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank
 • Lid Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB)
  Frida van den Maagdenberg
Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij (lid)
 • Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland
 • Hoogleraar interne geneeskunde leerstoel Geriatrie / Ouderengeneeskunde RUG/UvA
 • Internist ouderengeneeskunde en klinisch geriater
 • Lid Kwaliteitsraad Zorginstituut
 • Voorzitter bestuursadviescommissie Kwaliteit en Organisatie NVZ
  Sophia de Rooij


Organisatie beleidsorganisatieStaf

Naast de directie van het Nivel (lichtgrijs in het organogram) maken de twee adjunct-directeuren en de hoofden van de drie onderzoeksafdelingen (donkergroen in het organogram) deel uit van het managementteam. Het managementteam vormt samen met de programmaleiders (lichtgroen in het organogram) van de onderzoeksprogramma's de wetenschappelijke staf
Iedere programmaleider stuurt een team onderzoekers aan op zijn of haar onderzoeksgebied. De meeste programmaleiders hebben tevens een stoel als hoogleraar bij een (of meer) van de Nederlandse en/of buitenlandse universiteiten. In totaal lopen er twaalf onderzoeksprogramma's bij het Nivel (waarbij het onderzoeksprogramma Paramedische Zorg formeel valt onder de programmaleider van het onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg).

Cordula Wagner Prof. dr. C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel; projectleider Patiëntveiligheid
Roland Friele Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele
Adjunct-directeur Nivel; hoofd Onderzoek; hoofd onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Zorg; programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg
Wouter de Kruijff Drs. W. (Wouter) de Kruijff
Adjunct-directeur Nivel; hoofd Bedrijfsvoering
Jeroen Hasselaar Dr. G.J. (Jeroen) Hasselaar
Hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg
Jany Rademakers Prof. dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers; projectleider Gezondheidsvaardigheden en Patiëntenparticipatie
Ronald Batenburg Prof. dr. R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg
Hennie Boeije Dr. H. (Hennie) Boeije
Programmaleider Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen
Dolf de Boer Dr. D. (Dolf) de Boer
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntperspectief
Liset van Dijk Prof. dr. ir. L. (Liset) van Dijk
Programmaleider Farmaceutische Zorg en Paramedische Zorg
Michel Dückers Prof. dr. M.L.A. (Michel) Dückers
Programmaleider Rampen en Milieudreigingen
Sandra van Dulmen Prof. dr. A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg
Anneke Francke Prof. dr. A.L. (Anneke) Francke
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg
Judith de Jong Prof. dr. J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Joke Korevaar Dr. ir. J.C. (Joke) Korevaar
Programmaleider Huisartsgeneeskundige Zorg
Lilian van Tuyl Dr. ir. L.H.D. (Lilian) van Tuyl
Programmaleider Organisatie en Kwaliteit van Zorg
Robert Verheij Prof. dr. R.A. (Robert) Verheij
Programmaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

ToezichtOnderzoeksteams

Het wetenschappelijk personeel is samengesteld uit een heterogene groep van zo'n honderd onderzoekers (lichtgroen in het organogram). Er is een kern van senior onderzoekers, die breed inzetbaar zijn, naast een groep (veelal jongere) postdoc onderzoekers, onderzoekers en promovendi, die concrete onderzoeksprojecten uitvoeren. Alle onderzoekers maken deel uit van een van onze twaalf onderzoeksteams, die onderzoek doen in een van onze twaalf onderzoeksprogramma’s en die geleid worden een programmaleider waarbij het onderzoeksprogramma Paramedische Zorg formeel officieel valt onder het onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg). Verschillende Nivel-onderzoekers zijn als bijzonder hoogleraar verbonden aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Hierdoor zijn we stevig ingebed in de wetenschap en kunnen we een spilfunctie vervullen tussen wetenschap, beleid en praktijk.

TeamOnderzoeksondersteunende teams

Bij het Nivel zijn er rond de zestig professionals aan het werk om het onderzoek dat we doen te faciliteren, om onderzoekers te ondersteunen en om het onderzoek en de resultaten hiervan uit te dragen (roze in het organogram):

 • Het Cluster Panel- en Survey-onderzoek en het Cluster Routine Zorgdata zorgen ervoor dat onze kennisinfrastructuur (bestaande uit panels, monitors en registraties) veilig, up-to-date en betrouwbaar is en onderhouden de contacten met de deelnemende zorgverleners en panelleden.
 • Het Kenniscentrum ondersteunt onderzoekers bij het helder en kernachtig uitdragen van hun onderzoek en zorgt ervoor dat het Nivel hierbij herkenbaar en zelfbewust naar buiten treedt.
 • De Secretariaten ondersteunen onderzoekers tijdens het onderzoekstraject en bij het vervatten van resultaten van onderzoek (publicaties) in een van de herkenbare Nivel-vormen.

SamenwerkingsverbandTeams Bedrijfsvoering

Onder Bedrijfsvoering vallen verschillende teams die ervoor zorgdragen dat het Nivel als organisatie goed draait (donkerblauw en lichtblauw in het organogram). Denk aan de teams Personeelszaken, ICT en Facilitaire Zaken en Administratie.

 

Nivel Kenniscentrum. Onze organisatiestructuur. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 09-12-2021; geraadpleegd op 16-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/organisatiestructuur