Project
Afgesloten
2022

De klimaatimpact van de gezondheidszorg: hoe gaan zorggebruikers ermee om? 2022

Duur: mrt - nov 2022

Achtergrond
De klimaatimpact van de gezondheidszorg is aanzienlijk: 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Onduidelijk is in hoeverre zorggebruikers hiervan op de hoogte zijn en of kennis erover hun zorgkeuzes zou kunnen beïnvloeden, vooral als een klimaatvriendelijkere zorgkeuze zou betekenen dat de zorg voor henzelf minder effectief wordt.

Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn zorggebruikers zich bewust zijn van de klimaatimpact van de gezondheidszorg en in hoeverre zouden zij groene opties laten meewegen bij het maken van zorgkeuzes in hun eigen behandeling?

Methode
Het betreft een vragenlijstonderzoek onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragenlijst bestaat uit fictieve vragen over groene zorgkeuzes in de eigen behandeling, zowel voor als na het aanreiken van informatie over de klimaatimpact van de gezondheidszorg.

Verwacht resultaat
De resultaten worde gepresenteerd in een factsheet. Deze geeft inzicht in de mate waarin zorggebruikers klimaatimpact zouden meewegen bij het maken van zorgkeuzes in hun eigen behandeling, en het mogelijke effect van informatievoorziening daarop.