Project
Start
april 2021

De zorgverzekeraar als zorgadviseur

Duur: april - dec 2021

Om de gezondheidszorg in Nederland toekomstbestendig te maken, moet de zorg op een andere manier georganiseerd worden. Zorgverzekeraars kunnen hier (mogelijkerwijs) een belangrijke rol in spelen, door hun verzekerden te adviseren bij hun zorgbehoefte en gebruik.

Doel
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de rol van zorgverzekeraars als zorgadviseur.

Aanpak
1. Door middel van een deskresearch nagaan wat zorgverzekeraars kunnen doen om hun verzekerden te adviseren met betrekking tot hun zorg. Het deskresearch behelst onder andere een quickscan van relevante literatuur omtrent dit vraagstuk, en een aantal diepte-interviews met beleidsmedewerkers van verschillende zorgverzekeraars.
2. Door middel van een online Burgerplatform verkennen in hoeverre verzekerden open staan om zorgadvies te ontvangen van hun zorgverzekeraar. Het Burgerplatform is een methode die door het Nivel vaker is ingezet om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Het online Burgerplatform in dit onderzoek zal uit ongeveer 15 deelnemers bestaan en moet in kaart brengen in welke situaties en in welke vorm verzekerden advies van hun zorgverzekeraar accepteren.

Verwacht resultaat
De bevindingen zullen eind 2021 worden gerapporteerd in een rapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Geen officiële samenwerking, wel meerdere klankbordgroepsessies met medewerkers van VWS, ZN, NZa, ACM, Patientenfederatie Nederland en de Consumentenbond