Afgesloten
2023

E-healthmonitor 2.0, periode 2021-2023

Duur: jan 2021 - dec 2023

Achtergrond

Moderne technologie maakt zorg op afstand mogelijk en kan zelfmanagement van patiënten bevorderen. De ontwikkelingen van digitale toepassingen in de zorg gaan snel en steeds meer mensen en zorgorganisaties zien de toegevoegde waarde in van e-health. Uitdagingen binnen de zorg vragen om een transitie binnen het huidige zorgproces, waarbij onder andere gekeken wordt naar e-health oplossingen die de zorg betaalbaarder, toegankelijker en/of kwalitatief beter kunnen maken.

In 2013 verscheen de eerste E-healthmonitor, uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met Nictiz. Gedurende zes jaar brachten wij jaarlijks de ontwikkeling van e-health in Nederland in kaart. In 2019 kwam de E-healthmonitor in deze opzet tot een einde. Per 1 oktober 2020 zijn het RIVM, het Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL) op verzoek van het ministerie van VWS gezamenlijk van start gegaan met de voorbereidingen van een nieuwe E-healthmonitor 2.0 voor de jaren 2021-2023.

Uitgangspunten E-healthmonitor 2.0

De nieuwe monitor:

  1. bevat indicatoren die de transitie binnen de zorg op het gebied van e-health weerspiegelen en draagt bij aan stimuleren van e-healthtoepassingen;
  2. maakt (regionale) verschillen inzichtelijk;
  3. meet niet alleen kwantitatief, maar geeft ook een kwalitatieve verdieping m.b.t de implementatie van e-health;
  4. is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande informatie.

Onderzoeksdoel

Het doel van de monitor is de inzet van e-health in kaart te brengen en hieruit lessen te trekken hoe e-health toepassingen gestimuleerd kunnen worden. Daarom zal deze monitor worden uitgevoerd in de vorm van een lerende evaluatie. Er zal inzicht worden gegeven in de voortgang van de transitie van reguliere zorg naar een combinatie van ‘traditionele’ en digitale zorg (blended care). Verder zullen de effecten hiervan op kwaliteit en organiseerbaarheid van zorg, regie van de patiënt, preventie en arbeidsmarktvraagstukken in kaart worden gebracht.

Onderzoeksvragen

Naar aanleiding van het onderzoeksdoel zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. In hoeverre wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor de inzet van e-health?
  2. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg m.b.t.: de kwaliteit van zorg; de arbeidsmarktuitdagingen; regie van de patiënt; preventie; omgevingsfactoren; en organiseerbaarheid van zorg?
  3. Welke lessen kunnen we trekken op basis van punt 1 en 2 en lokale best practices om de transitie in de zorg te stimuleren?

Lerend evalueren

De lerende evaluatie is de overkoepelende aanpak binnen deze monitor. Aan de hand van indicatoren wordt inzage gegeven in de inzet van e-health. Deze inzichten worden gedeeld met betrokken professionals, patiënten, burgers, bestuurders en vertegenwoordigers van het beleid om deze te inspireren en te stimuleren. De inzichten kunnen aanleiding zijn voor gedachtenwisseling met stakeholders en leiden tot (aanvullende) inspanningen van betrokken met betrekking tot digitale transitie. Naar aanleiding van werksessies binnen de lerende evaluatie kunnen de scope of indicatoren worden aangepast.

Meer details over het plan van aanpak zijn te vinden in de brochure van het RIVM, getiteld 'De E-healthmonitor 2021-2023: Plan van aanpak op hoofdlijnen (http://bit.ly/rivm-e-healthmonitor-2).

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
RIVM; National eHealth Living Lab (NeLL)