Afgesloten
2023

Evaluatie Wet verzekerdeninvloed

Duur: jun - okt 2023

Achtergrond

Op 1 januari 2021 is de Wet Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet in werking getreden. Toegevoegd aan de wet zijn de artikelen 28a tot en met 28c. Deze artikelen bevatten wijzen waarop de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar worden vergroot. Twee eisen die aan zorgverzekeraars worden gesteld in het kader hiervan zijn een permanente vertegenwoordiging van verzekerden en een schriftelijke regeling waarin bepaald wordt op welke onderdelen van het beleid verzekerden in de gelegenheid worden gesteld om inspraak uit te oefenen. 

Doel

In dit onderzoek evalueren we de bovengenoemde wetswijziging. We onderzoeken in hoeverre zorgverzekeraars voldoen aan de vereisten voor verzekerdeninvloed, en of de Wet Verzekerdeninvloed door middel van deze vereisten heeft geleid tot meer invloed van verzekerden op het beleid van verzekeraars. Ook kijken we of er aanbevelingen gedaan kunnen worden, en zo ja, welke aanbevelingen. 

Methode

Het onderzoek zal verschillende onderzoeksmethoden combineren om inzicht te kunnen bieden in de gevolgen van de wetswijziging op het gebied van verzekerdeninvloed:

  1. website- en documentanalyse
  2. interviews met koepelorganisaties, zorgverzekeraars en verzekerdenvertegenwoordiging 
  3. vragenlijstonderzoek onder zorgverzekeraars en verzekerden

Resultaten

Dit onderzoek levert inzicht in de mate waarin zorgverzekeraars voldoen aan de vereisten voor verzekerdeninvloed. Daarnaast wordt inzicht verkregen in het perspectief van diverse partijen, zoals verzekeraars en verzekerden, op verzekerdeninvloed. 
De resultaten komen in een openbaar Nederlandstalig rapport.
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Klankbordgroep, bestaande uit:
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); Patientenfederatie Nederland; Consumentenbond; Zorgverzekeraars Nederland (ZN)