Afgesloten
2021

Gezondheidsverkenning IJmond periode 2013-2019

Duur: jan 2020 - juni 2021

Achtergrond
De laatste jaren is het industriegebied IJmond regelmatig in het nieuws. Omwonenden maken zich zorgen om de gevolgen van deze uitstoot voor hun gezondheid. Bij inventarisatie van vragen en zorgen van bewoners worden acute klachten als hoesten, benauwdheid, zere ogen, etc. regelmatig benoemd. Ook huisartsen uit de omgeving geven aan dit soort klachten (veel) te zien in hun praktijk. Regelmatig is de vraag gesteld of uitstoot vanuit het Tata Steel terrein deze klachten kan veroorzaken. Dit zou kunnen komen door fijn stof, of door de aanwezigheid van bepaalde metalen en zwavelhoudende stoffen in de lucht. Tot op heden zijn de aard en prevalenties van acute klachten rondom het industriegebied niet vastgesteld.

Doel/focus
Dit project betreft een gezondheidsverkenning in de omgeving van het industriegebied in de IJmond, met een focus op acute klachten en enkele chronische aandoeningen.

Methode
Deze studie bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij het Nivel zich beperkt tot een analyse van de klachtenregistratie van huisartsenpraktijken in de regio IJmond. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn met daarnaast nieuw geworven praktijken. Er wordt onderzocht hoe vaak specifieke gezondheidsklachten in meerdere jaren voorkomen, en wat het verloop over de tijd is. Bekeken wordt of de prevalentie van gezondheidsklachten voor het onderzoeksgebied significant verschilt van andere gebieden in Nederland.

Resultaten
Een rapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
Provincie Noord-Holland
Projectpartners
RIVM, GGD Kennemerland, GGD Amsterdam