Afgesloten
2020

Inventarisatie interventies Advance Care Planning (ACP) in de palliatieve zorg, 2020

Duur: jan - dec 2020

Achtergrond
Advance Care Planning (ACP) is volgens het landelijke Kwaliteitskader palliatieve zorg "het proces van vooruit denken, plannen en organiseren van zorg. Met gezamenlijke besluitvorming als leidraad, is dit een continu en dynamisch proces van gesprekken over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij passen.” ACP wordt ook vaak aangeduid als ‘proactieve zorgplanning’ en is een belangrijk vertrekpunt van goede palliatieve zorg. ZonMw stimuleert onderzoek waarin ACP in relatie tot palliatieve zorg centraal staat, in veel gevallen vanuit de ZonMw-programma’s Palliantie2 en Memorabel. In die projecten zijn veel interventies, tools en methodieken (verder aangeduid als ‘ACP-interventies’) ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd die bedoeld zijn om ACP te bevorderen. De veelheid aan projecten over ACP en ook de diversiteit van betrokken settingen en doelgroepen, maakt een overzicht van de waarde en toepasbaarheid van ontwikkelde ACP-interventies nodig.

Doel
- Overzicht bieden van de waarde en toepasbaarheid van ontwikkelde ACP-interventies, dat input geeft voor benodigde vervolgstappen binnen het programma Palliantie.
- Handleiding ontwikkelen voor het implementeren van beschikbare ACP-interventies door zorgverleners.

Ontwikkelen overzicht
In dit kader moet een overzicht en beschrijving opgeleverd worden van:
- kansrijke ACP-interventies uit lopende en afgesloten relevante ZonMw-projecten;
- randvoorwaarden voor implementatie en borging – zowel landelijk als binnen organisaties - van de ACP-interventies;
- meetinstrumenten of methoden om de effecten van en ervaringen met ACP-interventies vanuit het perspectief van patiënten en naasten in kaart te brengen, evenals de daarbij gebruikte uitkomstmaten.

Ontwikkelen handleiding
De handleiding wordt geschreven voor zorgverleners in verschillende zorgsettingen. De handleiding zal geschikte ACP-interventies, mogelijke gespreksmomenten tussen zorgverleners, patiënten en betrokken naasten, evenals noodzakelijke samenwerkingsafspraken tussen zorgverleners beschrijven. Ook besteedt de handleiding aandacht aan voor welke specifieke doelgroepen de ACP-interventies geschikt zijn.

Resultaat
Een synthese van beschikbare informatie (geclusterd in een overzicht en een handleiding) over interventies en methodieken in het kader van ACP in de palliatieve zorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw