Project
Start
september 2022

Knelpuntenanalyse wijkverpleging bij cliënten met zelfcontrole bloedglucosewaarden

Duur: sep 2022 - mrt 2023

Aanleiding
Uit het veld hebben V&VN signalen bereikt dat er variatie is tussen hoe binnen de wijkverpleging de ondersteuning en voorlichting van cliënten bij zelfcontrole van bloedglucose wordt aangepakt.

Doel
De knelpuntenanalyse moet inzicht geven in welke knelpunten en oplossingsrichtingen er zijn binnen de wijkverpleging bij cliënten met diabetes waarbij zelfcontrole van bloedglucosewaarden aan de orde is.

Methode
We starten met een internationaal literatuuronderzoek naar knelpunten en relevante richtlijnen. Vervolgens gaan we interviews afnemen met verpleegkundige en verzorgende professionals, cliënten, mantelzorgers en experts. Daarnaast wordt een survey uitgezet onder een landelijke panel met verpleegkundige en verzorgende professionals werkzaam in de wijkverpleging. In een reflectiebijeenkomst worden opgehaalde knelpunten besproken om te komen tot breed gedragen oplossingsrichtingen.

Verwacht resultaat
Een openbeer rapport met een concreet advies aan V&VN hoe zij de onderzochte knelpunten het beste kunnen adresseren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)