Afgesloten
2021

Lerend zorgsysteem ambulancezorg, 2020-2021

Duur: mrt 2020 - aug 2021

Achtergrond
Patiënten met acute zorgvragen kunnen worden behandeld door verschillende zorgaanbieders in de spoedzorgketen: huisarts, huisartsenpost (HAP), ambulance en ziekenhuis. Vaak maakt een patiënt gebruik van meerdere spoedzorgaanbieders, en ook de eigen huisarts speelt daarbij een rol. Door registratiegegevens van de zorgaanbieders in de spoedzorgketen samen te brengen, kan inzicht worden verkregen in deze zorgpaden. Dit maakt het voor de ketenpartners mogelijk gezamenlijk de inrichting van de zorg voor de patiënt verder te optimaliseren.

Doel van onderzoek
Dit onderzoek is een vervolg op de haalbaarheidsstudie lerend zorgsysteem ambulancezorg die in 2018 door het Nivel werd uitgevoerd. Hierin werd nagegaan in hoeverre gegevens die bij Regionale Ambulance Voorzieningen en meldkamers routinematig worden vastgelegd, gebruikt kunnen worden voor het monitoren van de acute zorgverlening. Nu inzicht is gekregen in registratie en koppeling van gegevens, is een vervolg van de haalbaarheidsstudie een logische stap, waarin het herkennen van patronen centraal staat.

Resultaat
Rapport. Meerdere vragen vanuit de praktijk kunnen hiermee beantwoord worden. Met name vragen die betrekking hebben op het zorgpad van de patiënt zijn relevant, bijvoorbeeld inzicht in zorgvragen die via de huisartsenpost door de ambulancezorg worden opgevolgd. Dergelijke vragen sluiten aan bij de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018.