Afgesloten
2011

Monitor Chronisch zieken 2009-2011

Duur: jan 2009 - dec 2011

Achtergrond
Al sinds 1998 wordt door het NIVEL onderzoek verricht naar de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Dit onderzoek richt zich op de thema’s: maatschappelijke participatie, zorgvraag en inkomenspositie.

Onderzoeksvraag
De vraagstelling richt zich op de ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie, zorgvraag en inkomenspositie op basis van gegevens die mensen met een chronische ziekte of beperking zelf verschaffen.

Methode
Dit gebeurt door middel van prospectief panelonderzoek. Het NIVEL beschikt over een landelijk panel van circa 3.800 mensen met somatische chronische ziekten en/of langdurige lichamelijke beperkingen, het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), en een landelijk panel van ruim 700 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en/of hun directe naasten, het Panel Samen Leven.

Resultaten
Beide panels worden ingezet voor onderzoek dat informatie oplevert die kan worden gebruikt ter ontwikkeling, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid. In 2009 zal een rapport met trends in de werk- en inkomenssituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking verschijnen alsmede een rapport waarin de ontwikkelingen in de participatie (wonen, vervoer, werk, opleiding, vrijetijdsbesteding, sociale contacten) zullen worden beschreven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Ministerie van SZW, afdeling Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden