Afgesloten
2024

Oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie in Nederland bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen in relatie met medische voorgeschiedenis, kwetsbaarheid en sociaaldemografische factoren

Duur: juli 2023 - mrt 2024

Achtergrond

De COVID-19-pandemie heeft een grote impact gehad op de publieke gezondheid en de samenleving. Dit was onder andere zichtbaar door de toename in sterftecijfers in de jaren 2020-2022. De oversterfte in 2021 volgde vlak na de eerste vaccinatierondes. Dit leidde tot een stevig maatschappelijk debat over de mogelijke risico’s van COVID-19-vaccinatie. Onderzoek van het RIVM en internationaal onderzoek lieten geen relatie zien tussen COVID-19-vaccinaties en sterfte. Deze onderzoeken hielden geen rekening met medische voorgeschiedenis en kwetsbaarheid van ouderen, factoren die van invloed zijn op sterfte. De resultaten geven inzicht in de rol van vaccinatie bij oversterfte, en zijn van belang bij besluiten rondom toekomstig vaccinatiebeleid, maar ook om de informatievoorziening over vaccinatie te verbeteren. 

Doel

In dit project onderzoeken we de rol van COVID-19-vaccinaties bij oversterfte. We houden daarbij rekening met medische voorgeschiedenis, kwetsbaarheid (bij ouderen) en sociaal demografische kenmerken.

Methode

We gebruiken gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen, alle aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, van ongeveer 8% van de Nederlanders. We koppelen deze gegevens op persoonsniveau aan gegevens beschikbaar binnen de Remote Access omgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over COVID-19-vaccinatie, COVID-19-testen, doodsoorzaken en sociaal demografische kenmerken. We vergelijken de geobserveerde sterfte in 2021 onder mensen die wel en mensen die niet gevaccineerd zijn met de verwachte sterfte op basis van de jaren 2015-2019. We maken onderscheid naar type vaccin, het aantal vaccinaties, de medische geschiedenis, kwetsbaarheid (bij ouderen) en sociaal demografische kenmerken. 

Resultaat

Een rapport met inzichten voor verschillende stakeholders zoals de overheid / beleidsmakers, zorgverleners en zorginstellingen, burgers / patiënten en onderzoekers.
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw