Project
Start
juli 2022

Probleemanalyse wonen en werken in Utrecht

Duur: jul - sep 2022

Achtergrond
De gezondheidszorg wordt in sterke mate bepaald door de zorgprofessional. Professionals in de gezondheidszorg, onder wie verpleegkundigen, artsen, paramedici, verzorgenden en pedagogisch medewerkers, zetten zich dagelijks in om de best mogelijke zorg te bieden. Het kunnen blijven leveren van kwalitatief goede zorg is de hoofdtaak van de zorgprofessional van de toekomst. Steeds vaker zorgen arbeidsmarkttekorten, werkdruk, maar ook de ervaren regeldruk ervoor dat de kwaliteit van het werk van zorgprofessionals verder onder druk komt te staan. Om voldoende kwalitatieve en toegankelijke zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er voldoende professionals in de regio zijn. Om te zorgen dat bij een toenemende zorgvraag in de samenleving straks ook voldoende zorgpersoneel beschikbaar is, is de coalitie Aantrekkelijke arbeidsmarkt binnen de Health Hub Utrecht (HHU) actief om op relevante punten veranderingen aan te brengen. Kunnen wonen in de regio is bij de start van de coalitie benoemd als een van die relevante punten. Het beeld van de gemeenten is dat de schaarste op de woningmarkt een negatieve invloed heeft op de werving en het vasthouden van personeel in de zorg. Eerder is geagendeerd dat voor het werven en vasthouden van personeel voor zorginstellingen de beschikbaarheid van woonruimte in de regio een belangrijke factor is.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het beoordelen in welke mate wonen en bereikbaarheid een probleem vormen bij het behoud en werven van personeel in de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, en het bepalen van oplossingen hiervoor.
De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:
- Is kunnen wonen in de regio(nog) een probleem bij het vasthouden en aantrekken van zorgpersoneel?
- Voor wie is het een probleem (specificatie van de doelgroep) en
- Wat zijn opties om het probleem op te lossen?

Werkwijze
In fase I van dit project worden verschillende onderzoeksvragen opgesteld om een duiding van het probleem te krijgen zoals dat speelt volgens de werkgeversorganisaties. Hierbij is het doel te bekijken welke relatieve bijdragen wonen en bereikbaarheid hebben bij het behoud en werven van personeel bij zorg- en welzijnsorganisaties.

Verwacht resultaat
De uitkomsten van deze eerste inventarisatie worden verwerkt in een rapport dat als basis dient voor fase II t/m IV. In fase II t/m IV worden de werknemers ondervraagd, oplossingsrichtingen in kaart gebracht, en een bestuurlijk plan opgesteld om bij te dragen aan het oplossen van de regionale arbeidsmarkttekorten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Gemeente Utrecht
Projectpartners
Gemeente Utrecht, Gemeente Nieuwegein, UtrechtZorg