Start
september 2020

Skillmix-instrument: ontwikkelen ondersteuningstool voor het organiseren van zorg in de huisartsenpraktijk, 2020-2023

Duur: sep 2020 - sep 2023

De huisartsenzorg is de laatste jaren volop in beweging en komt steeds meer onder druk te staan. Zo blijft de vraag naar huisartsenzorg verder toenemen, terwijl er verwacht wordt dat het aanbod van huisartsen de komende jaren zal afnemen.

Doel

Het doel van dit project is een skillmix-instrument te ontwikkelen die huisartsvoorzieningen hulp biedt bij het optimaliseren van de samenstelling van het personeel dat zowel in de dag- als avond-, nacht en weekendzorg (ANW-zorg) werkt.

Hiertoe vergelijken van de verschillende skillmixen (personeelssamenstellingen) van huisartsvoorzieningen en het leereffect daarvan. We genereren opties voor huisartsvoorzieningen om hun skillmix zodanig aan te passen dat het oplossingen biedt voor de specifieke personele knelpunten die zij ervaren. Op deze manier dragen we bij aan het algemene en achterliggende doel om de huisartsvoorziening in de regio te ondersteunen bij het optimaal organiseren van de dagzorg en ANW-zorg, bij het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en bij het het bereiken van een duurzame inzetbaarheid van alle professionals werkzaam in de huisartsenzorg in Nederland.

Methode

De aanpak bestaat uit drie onderdelen: een literatuuronderzoek, een analyse van de beschikbare praktijkdata van het Nivel en een focusgroepbijeenkomst.
De uitkomsten van de focusgroep bieden de randvoorwaarden en dus de basis voor het eigenlijke ontwerp van het skillmix-instrument. Het instrument dat we ontwikkelen, is een simulatiemodel waarin regels (logica) worden opgesteld die skillmix-beslissingen vertalen naar gevolgen voor de huisartsvoorziening. Deze regels zijn gebaseerd op enerzijds bestaande praktijkgegevens die het Nivel heeft verzameld uit zijn jaarlijkse huisartsenpraktijkquête en anderzijds op vuistregels die naar voren zijn gekomen tijdens het vooronderzoek (literatuuronderzoek en focusgroep.

Resultaten

De op te leveren producten van dit project zijn:

  • Een publicatie met de resultaten van een beknopte literatuurstudie naar bestaande skillmix-instrumenten in de zorg, waaronder instrumenten die  personeelsplanning en optimalisering van de personeelssamenstelling ondersteunen
  • Een werkend en gebruiksvriendelijk skillmix-instrument 2.0, in de vorm van een webtool die huisartsenvoorzieningen kunnen gebruiken om advies en hulp te krijgen bij het optimaliseren van de personeelssamenstelling voor de dagzorg en ANW-zorg. Het skillmix-instrument ontwikkelen we  samen met (potentiële) gebruikers en in samenwerking met een brede klankbordgroep en een specifiek ingestelde begeleidingscommissie
  • Documentatie van het onderliggende functioneel en technisch ontwerp van het instrument, de onderliggende beslismodellen, de data en de informatiesystemen
  • Rapportages over de resultaten van het vooronderzoek, de ontwerp- en gebruikerssessies (‘sprintgroepen’) en het pilot-onderzoek
  • Specifieke documentatie die publiek toegankelijk is via een speciale website met handleidingen voor (verschillende typen) gebruikers, presentaties en demonstraties in workshops en een helpdesk voor gebruikers
  • Een gedetailleerd plan voor de lancering en verspreiding van het skillmix-instrument 2.0 en het onderhoud, beheer en de exploitatie hiervan.

Daarnaast is het voornemen om over het skillmix-instrument op basis van dit project één of meerdere artikelen te publiceren in een Nederlands en/of Engelstalig tijdschrift.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)
Projectpartners
Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH); Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg