Afgesloten
2022

Skillmix-instrument: ontwikkelen ondersteuningstool voor het organiseren van zorg in de huisartsenpraktijk

Duur: sep 2020 - sep 2022

De huisartsenzorg is de laatste jaren volop in beweging en komt steeds meer onder druk te staan. Zo blijft de vraag naar huisartsenzorg verder toenemen, terwijl er verwacht wordt dat het aanbod van huisartsen de komende jaren zal afnemen.

Doel

Het doel van dit project is een skillmix-instrument te ontwikkelen, die huisartsvoorzieningen hulp biedt bij het optimaliseren van de samenstelling van het personeel dat zowel in de dag- als avond-, nacht en weekendzorg (ANW-zorg) werkt. Deze optimalisatie bestaat, naast het vergelijken van de skillmix van huisartsvoorzieningen en het leereffect daarvan, uit het genereren van opties voor huisartsvoorzieningen om hun skillmix zodanig aan te passen dat het oplossingen biedt voor de specifieke personele knelpunten die zij ervaren. Hiermee wordt bijgedragen aan het algemene en achterliggende doel om de huisartsvoorziening in de regio te ondersteunen bij het optimaal organiseren van de dag- en ANW-zorg, het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en het bereiken van een duurzame inzetbaarheid van alle professionals die elke dag aan de huisartsenzorg in Nederland bijdragen.

Methode

De aanpak hiervan bestaat uit drie onderdelen, namelijk een literatuuronderzoek, analyse van de beschikbare praktijkdata van het Nivel en daarnaast een focusgroepbijeenkomst.
De uitkomsten van de focusgroep bieden de randvoorwaarden en dus de basis voor het eigenlijke ontwerp van het skillmix-instrument. De kern van het te ontwikkelen instrument is een simulatiemodel, waarin regels (logica) worden opgesteld die skillmix-beslissingen vertalen in gevolgen voor de huisartsvoorziening. Deze regels zijn enerzijds gebaseerd op bestaande praktijkgegevens die het Nivel heeft verzameld middels de praktijkenquête, anderzijds op vuistregels die naar voren zijn gekomen tijdens het vooronderzoek (literatuuronderzoek en focusgroep.

Resultaten

De op te leveren producten van dit project zijn samengevat:

  • Resultaten van een beknopte literatuurstudie naar bestaande skillmix-instrumenten in de zorg, inclusief instrumenten waarmee personeelsplanning en optimalisering van de personeelssamenstelling ondersteund worden;
  • Een werkend en gebruiksvriendelijk skillmix-instrument 2.0, zijnde een bèta-versie van een (web-)tool die huisartsenvoorzieningen kunnen gebruiken om advies/hulp te krijgen bij het optimaliseren van de personeelssamenstelling voor de dag- en ANW-zorg. Het skillmix-instrument is gezamenlijk ontwikkeld met (potentiële) gebruikers en in samenwerking met een breed samengestelde klankbordgroep en specifiek ingestelde begeleidingscommissie;
  • Documentatie van het onderliggende functioneel en technisch ontwerp van het instrument;
  • Documentatie van de onderliggende beslismodellen, data en informatiesystemen
  • Rapportages over de resultaten van het vooronderzoek, de ontwerp- en gebruikerssessies (‘sprintgroepen’) en het pilot-onderzoek;
  • Specifieke documentatie die publiek toegankelijk is via een speciale website met handleidingen voor (verschillende typen) gebruikers, presentaties en demonstraties in workshops en een helpdesk voor gebruikers;
  • Een gedetailleerd plan voor de lancering en verspreiding van het skillmix-instrument 2.0 en het onderhoud, beheer en de exploitatie hiervan.

Daarnaast is het voornemen om over het skillmix-instrument op basis van dit project één of meerdere artikelen te publiceren in een Nederlands- en/of Engelstalig tijdschrift.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)
Projectpartners
Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH); Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg