Afgesloten
2022

Toekenning urgenties op huisartsenpost: de invloed van veranderingen in NTS-triagecriteria, 2022

Duur: jan - jun 2022

Achtergrond
Patiënten kunnen voor huisartsenzorg buiten kantooruren terecht bij de huisartsenpost. Patiënten dienen voorafgaand aan een consult met de huisartsenpost te bellen en komen dan in contact met een triagist. De triagist maakt op basis van de (ernst van de) klachten, een inschatting van de urgentiecategorie U0 (uitval vitale functies) tot en met U5 (geen kans op schade; volgende werkdag naar eigen huisarts). De urgentiecategorie bepaalt hoe snel een patiënt geholpen zal worden en op welke manier (vervolgacties: een consult op de HAP, telefonisch advies, visite van een huisarts, ambulance, verpleegkundige, GGZ, spoedeisende hulp, tandarts, verloskundige of politie).

Nederlandse Triage Standaard (NTS)
Voor de indeling van de urgentiecategorieën en de vervolgacties gebruikt de triagist de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Triagisten kunnen op eigen inzicht de gekozen urgentie of vervolgactie nog wijzigen. Uit een eerder onderzoek van het Nivel bleek dat tussen 2017 en 2019 steeds minder vaak de urgentie achteraf nog wordt gecorrigeerd. Dit heeft mogelijk een verband met aanpassingen in de triageprotocollen en meer aandacht voor het voeren van triage gesprekken. In 2019 en 2020 zijn nieuwe aanpassingen gedaan in de triageprotocollen van oogklachten en zwangerschap & partus. Het is nog onduidelijk hoe dit de toegewezen urgenties en vervolgacties heeft beïnvloed.

Meerdelig doel
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe urgenties en vervolgacties worden toegekend tussen 2018-2020 en hoe vaak deze achteraf worden aangepast. Daarnaast zal onderzocht worden of de wijzigingen in NTS-triagecriteria voor oogklachten en zwangerschap & partus hebben bijgedragen aan het verder optimaliseren van de urgentietoekenning en de gekozen vervolgacties na triage. Daarnaast is het doel om na te gaan hoe triagisten op de huisartsenpost deze veranderingen hebben ervaren, zodat we tot een verdieping van de cijfers kunnen komen.

Methode
Het project bestaat uit twee fases:
1. In fase 1 worden beschrijvende analyses uitgevoerd over triagegegevens vooraf aan contact met de huisartsenpost, uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (2018-2020). Er wordt per maand gekeken naar de urgentietoekenning bij ingangsklachten waarbij een wijziging heeft plaats gevonden in de triagecriteria. Ook zal gekeken worden naar de verdeling van de gekozen vervolgactie. We vergelijken de urgentietoekenning en de vervolgacties voor en na de wijzigingen in de NTS-triagecriteria.
2. In fase 2 worden de resultaten uit fase 1 kort gepresenteerd tijdens een focusgroep met triagisten. Tijdens deze focusgroep worden de triagisten gevraagd aan de hand van een aantal vraagstellingen meer duiding te geven aan de gevonden resultaten.

Resultaten
De resultaten uit fase 1 en fase 2 zullen worden samengevoegd en gepubliceerd in een beknopt, openbaar rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS)
Projectpartners
Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS)