Publicatie

Publicatie datum

Monitor griepachtige klachten en uitbraak van het coronavirus: het perspectief van de burger. Methodologische verantwoording.

Brabers, A., Meijer, M., Hooiveld, M., Jong, J. de. Monitor griepachtige klachten en uitbraak van het coronavirus: het perspectief van de burger. Methodologische verantwoording. Utrecht: Nivel, 2020. 35 p.
Download de PDF
In dit rapport geven we een uitgebreide beschrijving van de gevolgde methode bij de monitor griepachtige klachten en uitbraak van het coronavirus. Het perspectief van de burger. Deze monitor is door het Nivel uitgevoerd binnen zijn Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg peilt hoe burgers in Nederland denken over de gezondheidszorg en wat hun ervaringen met die zorg zijn. Het Nivel voerde de monitor uit op verzoek van het RIVM en het ministerie van VWS (met subsidie van ZonMw) in de periode van 24 februari tot en met 17 mei 2020.
In december 2019 brak in China het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 uit, wat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Dit virus verspreidde zich in de loop van 2020 over de rest van de wereld en werd in maart 2020 door de WHO bestempeld als een pandemie. In Nederland werd op 27 februari 2020 de eerste coronabesmetting geconstateerd. Daarna nam het aantal besmettingen met het coronavirus toe en als gevolg hiervan het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. In het kader van deze uitbraak monitorde het Nivel twaalf weken lang onder leden van zijn Consumentenpanel Gezondheidszorg of burgers griepachtig klachten ervaarden. Ook monitorden we de perceptie van burgers met betrekking tot de uitbraak van het coronavirus, de informatievoorziening over het virus, de reactie op het virus in Nederland en de behoefte van burgers aan zorg en ondersteuning vanwege de uitbraak. Tot slot keken we hoe lang burgers vinden dat de verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogen duren. Gedurende 12 weken ontvingen panelleden die hadden aangegeven deel te willen nemen aan de monitor (n=3.268)1 wekelijks op maandag2 een uitnodigingsmail. De respons onder deze groep was hoog en lag elke week rond de 80%. Na iedere meting zijn de resultaten voor de verschillende onderdelen gepubliceerd in een feitenblad waarin de belangrijkste resultaten staan. De feitenbladen zijn te vinden via www.nivel.nl/publicaties.
Dit was de eerste keer dat binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg op wekelijkse basis een vragenlijst werd verstuurd over een (actueel) onderwerp en dat hierover iedere week gepubliceerd werd. De respons onder de groep die deelnam aan de monitor was hoog en lag wekelijks rond de 80%. Dit laat zien dat de deelnemers bereid waren om gedurende een langere periode met regelmaat een dergelijke korte vragenlijst in te vullen. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg leent zich dan ook voor dergelijk onderzoek met herhaalde metingen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling