Publicatie

Publicatie datum

Monitoring VN-verdrag handicap: rapportage overkoepelende indicatoren: 2016-2021.

Knapen, J., Zonneveld, E., Meijer, M., Hulsbosch, L., Aussems, C., Menting, J., Boeije, H. Monitoring VN-verdrag handicap: rapportage overkoepelende indicatoren: 2016-2021. Utrecht: Nivel, 2022. 87 p.
Download de PDF
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de monitoring van het overheidsprogramma VN-Verdrag Onbeperkt meedoen! Dit beleidsprogramma heeft primair tot doel dat mensen met een beperking onbeperkt kunnen deelnemen aan de samenleving en drempels weg te nemen die dit in de weg staan. Dit onderzoek betreft de monitoring van de overkoepelende ambitie van het programma dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Om deze monitoring uit te voeren werkt het Nivel sinds 2019 samen met het Trimbos-instituut en de Patiëntenfederatie Nederland en dat is ook nu het geval. Dit rapport volgt de eerdere drie rapportages uit 2019, 2020 en 2021 op.
In dit vierde rapport over de monitoring van Onbeperkt meedoen! worden de ontwikkelingen in participatie gerapporteerd over de jaren 2016 tot en met 2021 met uitzondering van 2017. We hebben hiertoe de participatie van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en van mensen met een psychische aandoening op verschillende deelgebieden gemeten, zoals het ondernemen van activiteiten in de vrije tijd, het gebruik van openbaar vervoer en het verrichten van betaald werk. Waar mogelijk is dit vergeleken met de algemene bevolking. Ook is gekeken naar (ontwikkelingen in) participatie naar wens en vermogen van deze doelgroepen. Door de coronapandemie zijn er in 2020 en 2021 flinke veranderingen in participatie teweeg gebracht die we in dit rapport over het voetlicht brengen. Hiervoor zijn extra analyses gedaan waarbij de focus ligt op 2021. In dat jaar waren immers de coronapandemie en de daartoe genomen maatregelen nog niet voorbij en dat had gevolgen voor de participatie.