Publicatie

Publicatie datum

Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019.

Ramerman, L., Rijpkema, C., Verheij, R. Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. Utrecht: Nivel, 2020. 34 p.
Download de PDF
Kernpunten

- De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 27 huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het gezamenlijk verzorgingsgebied heeft bijna 12 miljoen inwoners.
- In 2019 maakte 16,3% van de Nederlanders tenminste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
- Gebruik van de huisartsenpost is het hoogst onder jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en ouderen (75 jaar en ouder).
- Het totaal aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners nam tussen 2015 en 2018 toe. In 2019 lijkt het zorggebruik niet verder toegenomen.
- Vergeleken met 2018, bleef het totaal aantal contacten op de HAP nagenoeg gelijk. Het aantal visites en consulten op de HAP per 1000 inwoners nam in 2019 licht af, terwijl het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners toe nam.
- Tussen 2015 en 2018 nam het aantal midden-urgente contacten (U3) per 1000 inwoners toe. Het aantal contacten met een lage urgentie (U4 en U5) nam tussen 2015 en 2018 af. In 2019 is er een lichte toename te zien in het aantal contacten met een lage urgentie (U4 enU5), terwijl midden-urgente contacten iets zijn afgenomen.
- Mensen die op de huisartsenpost komen doen dit vooral vanwege scheur- en snijwonden, buikpijn en acute infecties aan de bovenste luchtwegen.
- In 2019 is er een afname in het aantal geneesmiddelen dat wordt voorgeschreven op de huisartsenpost. Geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven op de huisartsenpost zijn Bèta-lactam-antibiotica/penicillines en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s).