Resultaten van onderzoek

Publicaties en cijfers

Nivel-publicaties »

Rapporten, factsheets, artikelen, infographics enz.

Of het nu gaat over de huisartsenkrimp, patiëntveiligheid in ziekenhuizen of (vervuilde) leefomgeving en gezondheid; wij publiceren al ons onderzoek - altijd - openbaar, op onze website. Ons overzicht, dat teruggaat tot 1965, bevat inmiddels meer dan 10.000 publicaties en elke week verschijnen er nieuwe. Op zoek naar een specifieke publicatie? Gebruik de zoekfunctie rechtsboven op deze website.

Cijfers ziekten - actueel: woensdags update »

Wat heerst er; griep, hooikoorts, schurft, iets anders?

Een griepepidemie, een uitbraak het RS-virus of COVID-19, een stijging van kinderen met waterpokken; wekelijks publiceren wij actuele cijfers van ziekten en aandoeningen zoals die door de huisarts worden geregistreerd. Zo geven we een actueel beeld van heersende gezondheidsproblemen. Onze cijfers zijn landelijk representatief en worden gebruikt door het RIVM en de overheid. Elke woensdagmiddag worden de cijfers geactualiseerd.

Cijfers ziekten in Nederland per jaar »

Hoe gezond is Nederland?

Welke gezondheidsproblemen komen er in Nederland voor per jaar? En in welke mate? Elk jaar presenteren we de incidentie- en  over de prevalentiecijfers van ziekten en aandoeningen, aan de hand van de geregistreerde huisartsbezoeken van patiënten. De jaarcijfers zijn gebaseerd op de registraties van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. 

Griep centraal: weekcijfers en meer »

Uit de Nivel Peilstations en Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Al sinds 1970 levert het Nivel cijfers over het aantal mensen dat zich met griepklachten meldt bij de huisarts. We stellen de griepcijfers vast in samenwerking met het RIVM en Erasmus MC en maken hiervoor gebruik van informatie van de Nivel Peilstations en van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Onze griepcijfers verschijnen regelmatig in allerlei media.

Cijfers zorg in de eerste lijn - aard en omvang »

Zorg verleend door huisarts, huisartsenpost, paramedici

Hoeveel patiënten ziet een huisarts gemiddeld? En een fysiotherapeut? Hoeveel van hen zijn er ouder dan 55 jaar? Welke klachten ziet men het meest op de huisartsenpost? Wat vindt men van de kwaliteit van de zorg die de logopedist verleent? Antwoorden op dit soort vragen en meer vindt u bij onze cijfers over zorg in de eerste lijn.

Cijfers arbeidsmarkt huisartsenzorg »

Landelijke en regionale cijfers op basis van de jaarlijkse Nivel-huisartsenpraktijkenquête

De huisartsenzorg staat onder druk. Met onze jaarlijkse cijfers maken we op landelijk en regionaal niveau inzichtelijk welke knelpunten er zijn. Per regio geven we bovendien weer welke oplossingsgerichte maatregelen praktijken inzetten. Dit biedt regio's de gelegenheid van elkaar te leren en bovenregionale initiatieven aan te wenden.

Cijfers beroepsgroep huisartsen »

Grootte, samenstelling (leeftijd, m/v), werkzame uren

Op basis van de registraties uit Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg biedt het Nivel elk jaar landelijke cijfers over de kenmerkende aspecten van de beroepsgroep huisartsen. De resultaten worden voor beleidsdoeleinden, op regionaal en landelijk niveau.

Cijfers 'Burgers over zorgstelsel en zorg' »

Vertrouwen in zorg, solidariteit, wisselen zorgverzekeraar

Het Nivel monitort hoe de Nederlandse burger denkt over de zorg. Ga naar onze drie barometers -  Vertrouwen in de zorg, Solidariteit omtrent zorggebruik en Wisselen van zorgverzekeraar - en kies zelf het item waarvan u wilt zien hoe de burger erover denkt. 

Cijfers 'Gezondheid en zorg: perspectief burgers'

Bejegening huisarts, samen beslissen, toegang zorg, welzijn

Elk jaar peilt het Nivel hoe burgers aankijken tegen zorgverlening en gezondheid. De cijfers dienen het ministerie van VWS ter ondersteuning van overheidsbeleid.

Dossiers »

Verzamelde Nivel-informatie over een thema, met duiding

Een Nivel-dossier over een thema in de zorg bevat niet alleen de relevante Nivel-publicaties, maar ook de onderzoeksprojecten, nieuwsberichten en tools, en bovendien de betrokken Nivel-onderzoekers, -panels, -registraties en -tools. Door de clustering van alle relevante informatie over een onderwerp is deze gemakkelijker vindbaar en wint ze aan duidingskracht.