Patiëntveiligheid in zorginstellingen, 2012-2013

Dossier Patiëntveiligheid

Het onderzoek biedt inzicht in de meerwaarde van gestructureerd dossieronderzoek en feedbackbijeenkomsten voor het sturen op en verbeteren van de patiëntveiligheid door bestuurders in zorginstellingen. Daarnaast bieden we een aantal handvatten voor bestuurder van ziekenhuizen en instellingen GGZ en langdurige zorg. 

 

Raden van Bestuur (RvB) van zorginstellingen zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Desondanks beschikken zij vaak niet over voldoende inhoudelijke informatie over de zorgverlening en de uitkomsten ervan. Nog moeilijker wordt het als de RvB grip wil krijgen op mogelijke zorggerelateerde schade. In recente adviezen is daarom voorgesteld om een informatieprotocol te hanteren tussen medisch management en RvB, en vervolgens RvB en raad van toezicht. Er ontbreken op dit moment effectieve methodieken die de RvB van de benodigde informatie kunnen voorzien. De geïntegreerde interventie van gestructureerd dossieronderzoek en multidisciplinaire feedbackbijeenkomsten (MFB) lijkt geschikt om deze informatie te leveren.

Het onderzoek biedt inzicht in hoeverre de geïntegreerde interventie van dossieronderzoek en multidisciplinaire feedbackbijeenkomsten leidt tot:

  • een meer open patiëntveiligheidscultuur
  • een dialoog tussen professionals en Raden van Bestuur
  • een informatieprotocol en het implementeren van veiligheidsmaatregelen met potentie die de zorggerelateerde schade verminderen.

Daarnaast analyseren we in hoeverre de geïntegreerde methode wordt verankerd in de beleidscyclus en doorgang vindt na de interventieperiode. Ook worden belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie en verankering in kaart gebracht en wordt een overzicht gegeven kan de kosten en baten van de methode.

Het onderzoek biedt inzicht in de meerwaarde van gestructureerd dossieronderzoek en feedbackbijeenkomsten voor het sturen op en verbeteren van de patiëntveiligheid door bestuurders in zorginstellingen. Daarnaast bieden we een aantal handvatten voor bestuurder van ziekenhuizen en instellingen GGZ en langdurige zorg: 

• een handboek voor het zelfstandig uitvoeren van dossieronderzoek en trainingsmateriaal met oefencasuïstiek;
• een leidraad voor het organiseren en begeleiden van multidisciplinaire feedbackbijeenkomsten;
• een gestandaardiseerd overzicht met sturingsinformatie voor medisch managers en raad van bestuur op basis van dossieronderzoek,multidisciplinaire feedbackbijeenkomste en de monitoring van verbeteracties.

Wagner, C . Patiëntveiligheid in zorginstellingen, 2012-2013. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 02-10-2023; geraadpleegd op 28-02-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/dossiers/dossier-patientveiligheid/monitoren-patientveiligheid-2013-2014/patientveiligheid-in-zorginstellingen